Utdelning

Ratos årsstämma den 10 mars 2021 beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2020 om 0,95 SEK per aktie (0,65) av serie A och serie B. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 12 mars 2021 och utbetalning från Euroclear Sweden sker den 17 mars 2021.

 

  2020 2019 2018 2017 2016
Utdelning per A- och B-aktie, SEK 0,95 0,65 0,50 2,00 2,00
Utdelning per C-aktie (preferensaktie), SEK         120
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultat per aktie 44 31 neg. 278 neg.
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital 3 2 2 7 6
Utdelning, MSEK1) 303 207 160 638 723
Direktavkastning, B-aktie, % 2,5 1,9 2,1 5,6 4,6

1) Avser utdelning på stamaktier. Inklusive preferensaktier 2016.

 

Utdelningspolicy

Ratosaktien ska kännetecknas av stadigt ökande utdelningar över tid kopplat till ett ökande resultat och en stabil finansiell ställning. Styrelsen gör bedömningen att med en utdelningsandel om 30-50 procent av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare, så tillvaratas dessa villkor.