Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2022 om 0,84 SEK per aktie (1,20) av serie A och serie B. Avstämningsdag för utdelningen föreslås bli den 30 mars 2023 och utbetalning från Euroclear Sweden beräknas ske den 4 april 2023.

 

  20222) 2021 2020 2019 2018
Utdelning per A- och B-aktie, SEK 0,84 1,20 0,95 0,65 0,50
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultat per aktie 50 15 44 31 neg.
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital 2 3 3 2 2
Utdelning, MSEK1) 274 390 303 207 160
Direktavkastning, B-aktie, % 2,0 2,1 2,5 1,9 2,1

1) Utdelning avser stamaktier.
2) Föreslagen utdelning.

 

Utdelningspolicy

Ratosaktien ska kännetecknas av stadigt ökande utdelningar över tid kopplat till ett ökande resultat och en stabil finansiell ställning. Styrelsen gör bedömningen att med en utdelningsandel om 30-50 procent av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare, så tillvaratas dessa villkor.