Utdelning

Årsstämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 0 SEK per aktie (0,50) av serie A och serie B.

  2019 2018 2017 2016 2015
Utdelning per A- och B-aktie, SEK 0 0.50 2.00 2.00 3.25
Utdelning per C-aktie (preferensaktie), SEK       120 100
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultat 0 neg. 278 neg. 252
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital 0 2 7 6 9
Utdelning, MSEK1) 0 160 638 723 1,111
Direktavkastning, B-aktie, % 0 2.1 5.6 4.6 6.7

1) Avser utdelning på stamaktier. Inklusive preferensaktier 2015-2017.

 

Utdelningspolicy

Ratosaktien ska kännetecknas av stadigt ökande utdelningar över tid kopplat till ett ökande resultat och en stabil finansiell ställning. Styrelsen gör bedömningen att med en utdelningsandel om 30-50 procent av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare, så tillvaratas dessa villkor.