Utdelning

Ratos Extra bolagsstämma den 22 oktober 2020 beslutade om föreslagen utdelning om 0,65 kronor per aktie för verksamhetsåret 2019. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 26 oktober 2020. Utdelning utbetalades genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 29 oktober 2020.

 

  2019 2018 2017 2016 2015
Utdelning per A- och B-aktie, SEK 0,65 0.50 2.00 2.00 3.25
Utdelning per C-aktie (preferensaktie), SEK       120 100
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultat 31 neg. 278 neg. 252
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital 2 2 7 6 9
Utdelning, MSEK1) 207 160 638 723 1,111
Direktavkastning, B-aktie, % 1,9 2.1 5.6 4.6 6.7

1) Avser utdelning på stamaktier. Inklusive preferensaktier 2015-2017.

 

Utdelningspolicy

Ratosaktien ska kännetecknas av stadigt ökande utdelningar över tid kopplat till ett ökande resultat och en stabil finansiell ställning. Styrelsen gör bedömningen att med en utdelningsandel om 30-50 procent av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare, så tillvaratas dessa villkor.