Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2020 om 0,95 SEK per aktie (0,65) av serie A och serie B. Avstämningsdag för utdelningen föreslås bli den 12 mars 2021 och utbetalning från Euroclear Sweden beräknas ske den 17 mars 2021.

 

  2020 2019 2018 2017 2016
Utdelning per A- och B-aktie, SEK 0,952) 0,65 0,50 2,00 2,00
Utdelning per C-aktie (preferensaktie), SEK         120
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultat per aktie 442) 31 neg. 278 neg.
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital 32) 2 2 7 6
Utdelning, MSEK1) 3032) 207 160 638 723
Direktavkastning, B-aktie, % 2,52) 1,9 2,1 5,6 4,6

1) Avser utdelning på stamaktier. Inklusive preferensaktier 2016.
2) Föreslagen utdelning.

 

Utdelningspolicy

Ratosaktien ska kännetecknas av stadigt ökande utdelningar över tid kopplat till ett ökande resultat och en stabil finansiell ställning. Styrelsen gör bedömningen att med en utdelningsandel om 30-50 procent av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare, så tillvaratas dessa villkor.