Utdelning

Årsstämman den 22 mars 2022 beslutade om en utdelning om 1,20 kr per aktie av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 24 mars 2022 och utbetalning från Euroclear Sweden har skett den 29 mars 2022.

 

  2021 2020 2019 2018 2017
Utdelning per A- och B-aktie, SEK 1,20 0,95 0,65 0,50 2,00
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultat per aktie 15 44 31 neg. 278
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital 3 3 2 2 7
Utdelning, MSEK1) 390 303 207 160 638
Direktavkastning, B-aktie, % 2,1 2,5 1,9 2,1 5,6

1) Utdelning avser stamaktier.

 

Utdelningspolicy

Ratosaktien ska kännetecknas av stadigt ökande utdelningar över tid kopplat till ett ökande resultat och en stabil finansiell ställning. Styrelsen gör bedömningen att med en utdelningsandel om 30-50 procent av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare, så tillvaratas dessa villkor.