Återköp

Beslut togs på årsstämman 2021 om att förvärv upp till 7% av bolagets egna aktier får ske fram till nästa årsstämma. Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med att skapa värde för bolagets aktieägare. Häri ingår bl a säkring av köpoptioner utställda inom ramen för Ratos incitamentsprogram.

Ratos genomförda återköp offentliggörs efter avslutat köp. Aktuella uppgifter finns på Nasdaq Stockholms hemsida, som uppdateras dagligen.

Totalt innehav egna B-aktier 2021-01-01

5 126 262

Optionslösen 2021, kv 1-3

-478 000

Förändring återköpta aktier 2021-12-08,

-155 000

Överlåtelse av aktier, kv 1-3

-4 430 762

Totalt innehav av egna B-aktier 2021-12-08

(snittkurs 69 kr)

62 500

Antal utestående stamaktier 2021-12-08

324 676 320