Återköp

Beslut togs på årsstämman 2020 om att förvärv upp till 7% av bolagets egna aktier får ske fram till nästa årsstämma. Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med att skapa värde för bolagets aktieägare. Häri ingår bl a säkring av köpoptioner utställda inom ramen för Ratos incitamentsprogram.

Ratos genomförda återköp offentliggörs efter avslutat köp. Aktuella uppgifter finns på Nasdaq Stockholms hemsida, som uppdateras dagligen.

Totalt innehav egna B-aktier 2020-01-01 5,126,262

Optionslösen 2020, kv 1-4

0

Återköp 2020, kv 1-4

0
Överlåtelse av aktier till adm. personal 0

Totalt innehav av egna B-aktier 2020-12-31

(snittkurs 69 kr)

5,126,262

Antal utestående stamaktier 2020-12-31

319,014,634