Återköp

Beslut togs på årsstämman 2022 om att förvärv upp till 10% av bolagets egna aktier får ske fram till nästa årsstämma. Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med att skapa värde för bolagets aktieägare. Häri ingår bl a säkring av köpoptioner utställda inom ramen för Ratos incitamentsprogram.

Ratos genomförda återköp offentliggörs efter avslutat köp. Aktuella uppgifter finns på Nasdaq Stockholms hemsida, som uppdateras dagligen.

Totalt innehav egna B-aktier 2022-01-01

62 500

Förändring återköpta aktier 2022, kv1-3

-62 500

Totalt innehav av egna B-aktier 2022-09-30

0

Antal utestående stamaktier 2022-09-30

325 786 488