Villkor för utestående konvertibler per 12 april 2021

 

Löptid Förfallodatum Teckningskurs,
kr/aktie
Konverteringskurs,
kr/aktie
Rätt att köpa
antal aktier
Antal konvertibler Motsvarande
antal aktier
2018-06-08 2022-06-30 26,64 26,64 1 724 528 724 528
2019-06-14 2023-06-30 27,25 27,25 1 751 300 751 300
2020-06-01 2024-05-31 22,65 22,65 1 927 500 927 500
2021-04-01 2025-06-30 47,50 47,50 1 908 100 908 100
          3 311 428 3 311 428

Villkor för utestående teckningsoptioner per 12 april 2021

 

Löptid Förfallodatum
Optionspremie,
kr
Teckningskurs,
kr/aktie
Lösenkurs
Rätt att köpa
antal aktier
Antal
teckningsoptioner
Antal återköpta Motsvarande
antal aktier
2018-06-08 2023-06-08 3,30 1) 33,43 1 515 472 -153 208 362 264
2019-06-14 2024-06-14 3,93 1) 30,87 1 518 700 -70 000 448 700
2020-06-01 2025-04-30 3,87 25,32 1 55 000   55 000
2021-04-01 2024-11-29 10,101) 46,95 1 752 500   752 500
          1 841 672 -223 208 1 618 464

 

1) Då teckningsoptionerna erbjöds kostnadsfritt till deltagarna erhåller de en förmån motsvarande marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid tilldelning (optionspremien). Nettokostnaden för deltagare, efter subventionering, uppgår till cirka 50 procent av förmånsvärdet.

Villkor för utestående köpoptioner per 22 mars 2021

 

Löptid Förfallodatum Pris/option, kr Lösenkurs, kr Utestående antal optioner Motsvarande antal aktier
KO 17 B 2022-03-18 4,50 40,00 217 500 217 500
        217 500 217 500