Ratosaktien som investering

Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi ser till att våra bolag förblir självständiga samtidigt som de utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av vår verksamhet. Allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.

Skapa synergier tillsammans

Vi äger våra bolag så länge vi anser oss vara den bästa ägaren. Vi fokuserar på ökade och hållbara intäkter för våra bolag genom stabilitet, lönsamhet och tillväxt. En viktig princip är att våra bolag är självständiga men samtidigt en del av någonting större – en bolagsgrupp med ca 10 500 anställda, som tillsammans har en nettoomsättning på cirka 34 miljarder SEK och ett moderbolag med stark nettokassa. Det viktigaste med detta nätverk som Ratos utgör är att bolag från vitt skilda branscher kan dela erfarenheter med varandra och där vi tillsammans skapar positiva synergier.

— Jonas Wiström, VD

Vår investeringsmodell

En välfungerande affärsmodell

Ratos modell för bolagsutveckling bygger på ett antal grundläggande principer för värdeskapande som vi kallar för Ratos Principles. Principerna bygger på erfarenheter av framgångsrikt bolagsbyggande och genomsyrar hela vår organisation, våra bolag och vägleder oss i vardagen.

En unik tillgång

Ratosaktien är en konkurrenskraftig investeringsmöjlighet i en diversifierad portfölj bestående av onoterade och högkvalitativa nordiska bolag.

Fokus på stark finansiell prestation för att uppnå

Stabilitet – Lönsamhet – Tillväxt

Vårt huvudfokus är att uppnå stark resultattillväxt i våra bolag. För att lyckas behövs en stabil grund att stå på. Stabilitet är nämligen nödvändigt för att uppnå en god lönsamhet. Och lönsamhet leder i sin tur till tillväxt. Ju bättre allt sköts, desto starkare resultat. Vi anser att god lönsamhet är grunden för tillväxt. Organisk tillväxt är prioritet, förvärvad tillväxt med synergier driver också värde.

En välbalanserad risk

Vi har en välbalanserad bolagsportfölj inom flera branscher och geografier. Vår starka balansräkning och kassaflöde gör att vi kan fånga attraktiva investeringsmöjligheter och möjliggöra en bra utdelningsnivå över tid.

En stark historia med långsiktiga majoritetsägare

Vi har funnits i över 150 år, och två av våra största ägare är Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse.

Nr. 1 eller 2

Varje bolag förväntas leverera kontinuerliga resultatförbättringar och att vara, eller snart bli, nr 1 eller 2 i respektive bransch.

Portföljhantering

Sedan 2018 har vi fokuserat på existerande bolag och att uppnå en positiv resultattrend. Vi ser kontinuerligt över mixen av bolag vi äger i gruppen för att maximera aktieägarvärdet. Under de senaste åren har vi avyttrat vissa bolag då de inte ansågs ligga tillräckligt nära vår kärnverksamhet, eller eftersom vi inte ansåg att vi själva var den bästa ägaren längre. Bolag som lämnat under de tre senaste åren är: Bisnode, Gudrun Sjödén Group, Jøtul, Serena Properties, Sophion Bioscience.

Finansiella mål

EBITA-tillväxt

Mål: EBITA ska uppgå till minst 3 miljarder SEK år 2025.

Skuldsättningsgrad

Mål: Nettoskuld, exklusive finansiell leasingskuld i förhållande till EBITDA bör normalt uppgå till 1,5-2,5x.

Utdelningsandel

Mål: Utdelningsandelen uppgår normalt sett till 30–50 procent av resultatet efter skatt, exklusive realisationsvinster och realisationsförluster, hänförligt till moderbolagets ägare.

Hållbarhetsagenda

Ratos har fyra fokusområden för sitt hållbarhetsarbete utifrån vilka vi rapporterar vårt hållbarhetsarbete:

  • Transparens och bolagsstyrning
  • Affärsetik och antikorruption
  • Miljö och klimatpåverkan
  • Medarbetare