Ratos som investering

Ratos är en svensk koncern med fokus på teknik- och infrastrukturlösningar. Koncernen består idag av tre affärsområden – Construction & Services, Industry och Consumer. Allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.

Del av något större

”Genom att utveckla ledande verksamheter inom teknik- och infrastrukturlösningar och erbjuda ett utbud av tjänster och produkter som är nödvändiga i en hållbar framtid skapar Ratos värde såväl för sina aktieägare som för samhället i stort. Styrkan i Ratos unika styrmodell, baserad på uppföljning och resultatgenerering i en starkt decentraliserad koncern, blir tydlig i takt med att våra företag skapar synergier sinsemellan, på eget initiativ och genom tilläggsförvärv med industriella synergier. Det är en grundläggande princip att våra dotterbolag förblir oberoende men också kan dra nytta av att vara del av något större i Ratoskoncernen.”

— Jonas Wiström, vd och koncernchef

Nycklar till framgång

Ratos Business System (RBS)

Ratoskoncernens operativa modell bygger på Ratos kärnvärden Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.

Fokus på lönsamhet och uthållig vinsttillväxt

Ratos ökar vinsten i koncernen genom en kombination av operativt lönsamhetsfokus, organisk tillväxt och förvärv.

Starkt decentraliserad struktur

Ratoskoncernen har en starkt decentraliserad struktur och varje dotterbolag har ett stort mått av självständighet.

Hållbarhet i kärnan

Hållbarhet genomsyrar hela Ratos modell. Det som är långsiktigt hållbart är också långsiktigt lönsamt. Vi arbetar genomgripande med hållbara strategier – inte hållbarhetsstrategier.

Det bästa från det småskaliga och den större koncernens resurser

Med en liten och effektiv koncernorganisation, vars ledning har lång operativ erfarenhet, kombinerar vi flexibiliteten och snabbheten hos ett mindre bolag med den större koncernens resurser, nätverk och stabilitet. Vårt strukturkapital och vår modell bidrar till att vi kan agera snabbt på förändringar i marknaden och det ger oss alla förutsättningar att skapa aktieägarvärde.

Strukturerad uppföljning

Ratos löpande arbete sker genom regelbundna kontakter med bolagen genom bland annat månadsvisa uppföljningar av resultat, kassaflöde och balansräkning. Genom små, engagerade styrelser sker ett nära samarbete mellan Ratoskoncernen och dotterbolagen.

90-10-modellen

Ratos uppmanar dotterbolagen att tänka att 90 procent av fokus ska ligga på exekvering och resterande 10 procent på strategi. Det är viktigt att dotterbolagen har en tydlig idé om vart man är på väg, men att detaljplanera framtiden är ofta slöseri med tid eftersom ingen vet hur det faktiskt blir. Viktigare är att börja exekveringen mot den riktning man valt, lyssna på sina kunder, följa marknadsutveckling och snabbt parera i takt med att världen förändras.

Människor i centrum

Ratos roll är att möjliggöra för duktiga ledare och medarbetare att i en starkt decentraliserad struktur utvecklas snabbare.

Rätt vd i dotterbolag

Ratos enskilt viktigaste uppgift är att tillsätta rätt vd i dotterbolagen. När vi attraherar de bästa vd:arna till våra bolag kommer de i sin tur attrahera ett starkt team.

Löpande erfarenhetsutbyte och nätverk

Genom att utbyta erfarenheter inom Ratos drar dotterbolagen nytta av att ingå i Ratos nätverk – såväl i de enskilda affärsområdena som i koncernen.

Finansiella mål

EBITA-TILLVÄXT
- EBITA ska uppgå till minst 3 miljarder SEK år 2025.

SKULDSÄTTNINGSGRAD
- Nettoskuld, exklusive finansiell leasingskuld i förhållande till EBITDA bör normalt uppgå till 1,5–2,5x.

UTDELNINGSANDEL
- Utdelningsandelen uppgår normalt sett till 30–50 procent av resultatet efter skatt, exklusive realisationsvinster och realisationsförluster, hänförligt till moderbolagets ägare.