Definitioner

Direktavkastning

Föreslagen utdelning på stamaktien i procent av B-aktiens stängningskurs vid periodens sista handelsdag.


Totalavkastning

B-aktiens kursutveckling inklusive återinvesterad utdelning (årets utbetalda) på stamaktierna.


Avkastning på eget kapital

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare för de senaste 12 månaderna dividerat med genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare under de fem senaste kvartalen.


Avkastning på investerat kapital

Justerad EBITA minus betald skatt för de senaste 12 månaderna i procent av genomsnittligt investerat kapital under de fem senaste kvartalen.


Avkastning på sysselsatt kapital

Justerad EBITA för de senaste 12 månaderna i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital under de fem senaste kvartalen.


Avkastning på sysselsatt kapital affärsområde och segment

Justerad EBITA för affärsområdets rörelsedrivande bolag de senaste 12 månaderna i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive finansiell leasingskuld under de fem senaste kvartalen.


EBITDA

EBITA med återlagda av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation).


EBITDA-marginal

EBITDA i procent av nettoomsättningen.


EBITA

Rörelseresultat före nedskrivning av goodwill samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv och därmed likställda transaktioner (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation).


EBITA-marginal

EBITA i procent av nettoomsättningen.


Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med utestående antal stamaktier vid periodens slut.


Investerat kapital

Anläggningstillgångar (inklusive goodwill) och rörelsekapital.


Justerad EBITA

EBITA justerat för realisationsresultat och omvärdering noterade aktier samt engångsposter som på affärsområdesnivå bedöms jämförelsestörande.


Justerad EBITA-marginal

Justerad EBITA i procent av nettoomsättningen.


Kassaflöde från den löpande verksamheten

Omfattar kassaflöde från rörelseresultat, erhållna utdelningar från intressebolag, räntor och finansiella poster, betald inkomstskatt samt förändring av rörelsekapital.


Medelantal anställda

Totalt antal arbetade timmar under senaste helåret omräknat till heltidstjänster. Inkluderar även medelantal anställda i väsentliga intresseföretag.


Orderingång

Värdet av erhållna projekt och avtal, samt värdeförändringar i befintliga projekt och avtal under den aktuella perioden. Orderingång redovisas endast för affärsområdet Construction & Services då det anses vara ett väsentligt nyckeltal för deras verksamhet.


Orderstock

Värdet av återstående ej upparbetade projektintäkter i inneliggande uppdrag vid periodens utgång. Orderstock redovisas endast för affärsområdet Construction & Services då det anses vara ett väsentligt nyckeltal för deras verksamhet.


Organisk tillväxt

Nettoomsättning i jämförbara enheter. Effekter av förvärv, avyttringar och valutaförändringar exkluderas.


P/E-tal

Börskurs för B-aktien i förhållande till resultat per aktie.


Resultat per aktie före utspädning

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal utestående stamaktier.


Resultat per aktie efter utspädning

Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder härrör från konvertibla skuldebrev och optioner utgivna till anställda.


Räntebärande nettoskuld

Räntebärande skulder (inklusive finansiell leasingskuld) samt pensionsavsättningar minus räntebärande tillgångar och likvida medel.


Sysselsatt kapital

Eget kapital, innehav utan bestämmande inflytande samt räntebärande skulder.


Skuldsättningsgrad exklusive finansiell leasing

Räntebärande nettoskuld exklusive finansiell leasing i förhållande till EBITDA för de senaste 12 månaderna.


Skuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA för de senaste 12 månaderna.


Soliditet

Redovisat eget kapital i procent av balansomslutningen. I eget kapital inräknas innehav utan bestämmande inflytande.


12 månader rullande

Avser de senaste tolv månaderna.