Definitioner

Avkastning på eget kapital

Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare.


Direktavkastning

Föreslagen utdelning på stamaktien i procent av B-aktiens stängningskurs vid periodens sista handelsdag.


Totalavkastning

B-aktiens kursutveckling inklusive återinvesterad utdelning (årets utbetalda) på stamaktierna.


EBITDA

EBITA med återlagda av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation).


EBITDA-marginal

EBITDA i procent av nettoomsättningen.


EBITA

Rörelseresultat före nedskrivning av goodwill samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv och därmed likställda transaktioner (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation).


EBITA-marginal

EBITA i procent av nettoomsättningen.


Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med utestående antal stamaktier vid periodens slut.


Koncernmässigt värde

Koncernens andel av bolagets eget kapital, eventuella kvarvarande koncernmässiga över- och undervärden reducerat med eventuella internvinster. Därutöver inkluderas aktieägarlån och kapitaliserade räntor på dessa.


Organisk tillväxt

Nettoomsättning i jämförbara enheter. Effekter av förvärv, avyttringar och valutaförändringar exkluderas.


12 månader rullande

Avser de senaste tolv månaderna.


P/E-tal

Börskurs för B-aktien i förhållande till resultat per aktie.


Resultat per aktie före utspädning

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal utestående stamaktier.


Bolagens nyckeltal

Nedanstående nyckeltal presenteras för Ratos affärsområden, både med bolagen inkluderade i sin helhet (100%), oavsett Ratos ägarandel, samt justerat för Ratos ägarandel i respektive bolag. När nyckeltal presenteras justerade för Ratos ägarandel multipliceras den procentuella ägarandelen med det aktuella nyckeltalet. Exempelvis: Ratos ägarandel uppgår till 70% och bolagets nettoomsättning är 100 MSEK för perioden, nettoomsättning justerat för Ratos ägarandel uppgår då till 70 MSEK (70% x 100 MSEK).

  • Bolagens nettoomsättning – Nettoomsättning för hela innevarande period samt jämförelseperioder, i bolag som ägs vid rapportperiodens utgång.

  • Bolagens EBITDA – Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, i bolag som ägs vid rapportperiodens utgång.

  • Bolagens EBITA – Rörelseresultat för hela innevarande period samt jämförelseperioder, i bolag som ägs vid rapportperiodens utgång, före nedskrivning av goodwill samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv och därmed likställda transaktioner.

  • Bolagens resultat före skatt – Resultat före skatt i bolag som ägs vid rapportperiodens utgång.

  • Bolagens räntebärande nettoskuld – Räntebärande skulder samt pensionsavsättningar minus räntebärande tillgångar och likvida medel, i bolag som ägs vid rapportperiodens utgång.

  • Rörelsens kassaflöde – Kassaflöde från löpande verksamhet, exklusive betald skatt, inklusive kassaflöde från investeringar och avyttringar av immateriella respektive materiella anläggningstillgångar samt amortering av leasingskulder och betalda räntor avseende leasing.