Definitioner

NYCKELTAL

Vissa av nedanstående nyckeltal presenteras för Ratos bolagsgrupp, både med bolagen inkluderade i sin helhet (100%), oavsett Ratos ägarandel, samt justerat för Ratos ägarandel i respektive bolag. När nyckeltal presenteras justerade för Ratos ägarandel multipliceras den procentuella ägarandelen med det aktuella nyckeltalet. Exempelvis: Ratos ägarandel uppgår till 70% och bolagets EBITA är 100 MSEK för perioden, EBITA justerat för Ratos ägarandel uppgår då till 70 MSEK (70% x 100 MSEK).


Avkastning på eget kapital

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare.


Avkastning på sysselsatt kapital

EBITA för de senaste 12 månaderna i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital under de fem senaste kvartalen.


Direktavkastning

Föreslagen utdelning på stamaktien i procent av B-aktiens stängningskurs vid periodens sista handelsdag.


Totalavkastning

B-aktiens kursutveckling inklusive återinvesterad utdelning (årets utbetalda) på stamaktierna.


EBITDA

EBITA med återlagda av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation).


EBITDA-marginal

EBITDA i procent av nettoomsättningen.


EBITA

Rörelseresultat före nedskrivning av goodwill samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv och därmed likställda transaktioner (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation).


EBITA-marginal

EBITA i procent av nettoomsättningen.


Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med utestående antal stamaktier vid periodens slut.


Justerat rörelseresultat

Koncernens rörelseresultat exklusive omvärdering av noterade aktier.


Justerat resultat

Periodens resultat för koncernen exklusive omvärdering av noterade aktier.


Koncernmässigt värde

Koncernens andel av bolagets eget kapital, eventuella kvarvarande koncernmässiga över- och undervärden reducerat med eventuella internvinster. Därutöver inkluderas aktieägarlån och kapitaliserade räntor på dessa.


Organisk tillväxt

Nettoomsättning i jämförbara enheter. Effekter av förvärv, avyttringar och valutaförändringar exkluderas.


P/E-tal

Börskurs för B-aktien i förhållande till resultat per aktie.


Resultat per aktie före utspädning

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal utestående stamaktier.


Resultat per aktie efter utspädning

Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder härrör från konvertibla skuldebrev och optioner utgivna till anställda. Utspädning från konvertibla skuldebrev beräknas genom att öka antalet aktier med det totala antalet aktier som konvertiblerna motsvarar och öka resultatet med den redovisade räntekostnaden efter skatt. Potentiella stamaktier ses som utspädande endast under perioder då det leder till en lägre vinst eller större förlust per aktie.


Räntebärande nettoskuld

Räntebärande skulder samt pensionsavsättningar minus räntebärande tillgångar och likvida medel.


Rörelsens kassaflöde

Kassaflöde från löpande verksamhet, exklusive betald skatt, inklusive kassaflöde från investeringar och avyttringar av immateriella respektive materiella anläggningstillgångar samt amortering av leasingskulder och betalda räntor avseende leasing.


Sysselsatt kapital

Eget kapital, innehav utan bestämmande inflytande samt räntebärande skulder.


Skuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA för de senaste 12 månaderna.


Soliditet

Redovisat eget kapital i procent av balansomslutningen. I eget kapital inräknas innehav utan bestämmande inflytande.


12 månader rullande

Avser de senaste tolv månaderna.


Medelantal anställda

Totalt antal arbetade timmar under perioden omräknat till heltidstjänster.