Totalavkastning och utdelning

Totalavkastning

Utdelning

Aktiekalkylator

Information

Totalavkastning

Aktieägarnas avkastning kan mätas som totalavkastning som inkluderar utdelning. Åtgärden "totalavkastning" består av återinvesterad utdelning läggs till kursvärdet. Totalavkastning, under en viss period, definieras som kursutveckling inklusive värdet av alla återinvesterad utdelning. Utdelningen beräknas investeras från och med den dag då aktien handlas exklusive rätt till utdelning (xd-dag). Totalavkastning presenteras i procent och lokal valuta.

Genomsnittlig årlig avkastning

Genomsnittlig årlig totalavkastning. Som investerare använder termen, avkastningen en investering ger över en tidsperiod, uttryckt som en tidsvägt årlig procentuell. Källor till avkastningen kan inkludera ränta, utdelning, avkastning på kapital, och värdestegring.

Utdelning

  2023  2022 2021 2020 2019
Utdelning per A- och B-aktie, SEK 1,25 0,84 1,20 0,95 0,65
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultat per aktie 34 50 15 44 31
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital

3

2 3 3 2
Utdelning, MSEK1) 408 274 390 303 207
Direktavkastning, B-aktie, % 3,5 2,0 2,1 2,5 1,9

1) Utdelning avser stamaktier.

 

Årsstämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2023 om 1,25 SEK per aktie (0,84) av serie A och serie B. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 28 mars 2024 och utbetalning från Euroclear Sweden beräknas ske den 4 april 2024.


Ojusterad utdelning

Utdelningens ursprungliga värde då den delades ut, d.v.s. ej justerad för emissioner, splittar eller återköp.

 

Justerad utdelning (SEK)

Utdelningsbeloppet justerad för emissioner och split. Exempel: Under 2006 utdelning om 10 (för en viss valuta) per aktie från ägarna. Under 2010, en splittring som ger aktieägare två aktier för en gammal var deklarera. Utdelning av 10 i 2006 räknas med hänsyn till att aktieägarna har nu dubbelt så många aktier jämfört med tidpunkten för utdelningen. Den justerade utdelning i detta exempel 5 per aktie.

Direktavkastning

Ett nyckeltal som visar hur mycket ett företag betalar ut i utdelning varje år i förhållande till dess aktiekurs. Direktavkastning representeras som en procentsats och kan beräknas genom att dividera dollar värdet av utdelning under ett visst år per aktie i lager som innehas av dollarvärdet av en aktie i lager.

Utdelningspolicy

Ratosaktien ska kännetecknas av stadigt ökande utdelningar över tid kopplat till ett ökande resultat och en stabil finansiell ställning. Styrelsen gör bedömningen att med en utdelningsandel om 30-50 procent av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare, så tillvaratas dessa villkor.

Förändring av aktiekurs

Aktiekursen är en återspegling av handel i bolagets börskurs på den relevanta börsen.