Affärsidé

Ratos affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande.

Ratos är en bolagsgrupp som möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.


Investeringsstrategi

Ratos fokus och mål är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar verksamhetsutveckling i sina bolag.

Ratos har följande kriterier för nyinvesteringar och långsiktiga innehav:

  • Marknadsledande eller förmåga att bli.
  • Högsta lönsamhet i sin bransch.
  • Förmåga att skapa bra kassaflöde över tid.
  • Starkt varumärke.
  • Kunna dra fördel av Ratos nätverk.
  • Plattform för tilläggsförvärv.

Ratos eftersträvar snabba förbättringar i våra bolag, men är en långsiktig ägare. Vi äger våra bolag så länge vi anser oss vara den bästa ägaren.


Finansiella mål

- EBITA-tillväxt
Mål: EBITA ska uppgå till minst 3 miljarder SEK år 2025.

- Nettoskuldsättningsgrad
Mål: Nettoskuld, exklusive finansiell leasingskuld, i förhållande till EBITDA bör normalt uppgå till 1,5-2,5x. Målet inkluderar Ratos moderbolags kassa.

- Utdelningsandel
Mål: Utdelningsandelen uppgår normalt sett till 30–50 procent av resultatet efter skatt, exklusive realisationsvinster och realisationsförluster, hänförligt till moderbolagets ägare.