Hållbart värdeskapande

Genom att utveckla hållbara bolag skapas långsiktiga värden. Därför är hållbarhet en integrerad del av vår affärsstrategi. Det gäller både Ratos moderbolag och arbetet som aktiv ägare. Ratos gör också skillnad genom att våra huvudägare utgörs av stiftelser som främjar forskning och därmed samhällsutveckling.


Stiftelser som huvudägare

Två av Ratos största ägare, Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse, tillhör Sveriges största privata anslagsgivare inom vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet (främst inom ekonomi, medicin och rättsvetenskap). Stiftelsernas anslag finansieras i stor utsträckning med utdelningar från Ratos.

Engagerade i samhällsutvecklingen

Ratos samhällsengagemang grundar sig i vår 150-åriga historia där långsiktigt ansvarstagande varit en naturlig del av vårt arbete. Ett exempel är att vi var en av initiativtagarna till Handelshögskolan i Stockholm, vars verksamhet vi fortfarande stöttar finansiellt. Ett annat är att vi 2014 inledde ett partnerskap med Inkludera, en ideell förening som verkar mot utanförskap i Sverige genom att stärka sociala entreprenörer som utvecklat lösningar på sociala problem.

Bildkälla: © Hagströmerbiblioteket


Våra fyra fokusområden

Ratos har fyra fokusområden för sitt hållbarhetsarbete; Transparens och bolagsstyrning, Affärsetik och antikorruption, Miljö och klimatpåverkan och Medarbetare

Transparens och bolagsstyrning

Ratos styrelse har det yttersta ansvaret för den koncernövergripande strategin och arbetet med hållbarhet medan Ratos VD har det operativa ansvaret. Ratos affärsområdeschefer ansvarar för att säkerställa att hållbarhet finns på respektive Ratosbolags styrelse- och ledningsagenda. Ratosbolagens respektive styrelse har det yttersta ansvaret för att bolaget följer gällande lagar, riktlinjer och policyer gällande hållbarhet. Bolagets VD och ledning har det operativa ansvaret för hållbarhetsarbetet.

17%

För 2021 har 17% (53 MSEK) av Ratos utdelning gått till Ragnar Söderbergs stiftelse och Torsten Söderbergs Stiftelse.

Affärsetik och antikorruption

Ratos ställer krav på att god affärsetik och proaktivt antikorruptionsarbete finns implementerat i bolagen. Bolagen ska implementera en uppförandekod som minst svarar upp mot Ratos uppförandekod, där det fastställs att erkända internationella konventioner, mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter och villkor ska respekteras. Alla medarbetare har ansvar att slå larm om man misstänker att en handling strider mot bolagets uppförandekod. För att göra det möjligt att anonymt rapportera händelser har Ratos upphandlat en extern visselblåsartjänst, Whistle B. Bolagen ska genomföra riskanalyser samt vidta åtgärder för att hantera identifierade risker.

CASE: AIBEL

Initiativ inom e-learning

Aibels uppförandekod hålls levande genom e-learningverktyg, visselblåsarkanal och satsning på compliance champions.

I likhet med övriga Ratosbolag har Aibel en uppförandekod för att säkerställa en hög etisk standard i alla delar av verksamheten. För att säkerställa att alla medarbetare har kunskap om koden och förstår hur den ska tillämpas genomförs en årlig certifiering genom ett e-learningverktyg där alla medarbetare får bekräfta att de tagit del av och följer koden.

För att göra det möjligt att anmäla överträdelser anonymt har Aibel en digital visselblåsarkanal där alla medarbetare kan rapportera anonymt via företagets intranät från dator eller mobiltelefon.

För att stärka arbetet inom regelefterlevnad har Aibel ett program där vissa enheter utses till Compliance Champions. Som Champion genomför man lokala kampanjer för regelefterlevnad och blir en viktig länk mellan den centrala compliance-funktionen och verksamheten.

Visa mer

100%

Alla Ratos bolag har en
uppförandekod

100%

Alla Ratos bolag har ett externt visselblåsarsystem

100%

Alla Ratos bolag har en hållbarhetsrapport

Miljö- och klimatpåverkan

Ratos strävar efter att kontinuerligt minska sin miljö- och klimatpåverkan och kräver att bolagen gör detsamma. Genom att mäta och följa upp utsläppen skapas både en medvetenhet kring Ratos påverkan samt förståelse för effektiva åtgärder och därmed möjligheter att ytterligare minska Ratos klimatpåverkan. Ratos väsentliga miljöpåverkan sker genom bolagen. Ratos förväntar sig att varje bolag kartlägger sin miljöpåverkan och implementerar en miljöpolicy. I bolagens hållbarhetsrapporter redovisas bland annat klimatpåverkan, energiförbrukning, avfallshantering och vattenförbrukning. Våra bolag har ett integrerat hållbarhetsfokus i sin verksamhet. Ett av Ratos fokusområden inom hållbarhet är att öka andelen bolag som klimatredovisar och för att underlätta bolagens arbete erbjuds samtliga bolag ramavtal för klimatredovisningssystem och stöd i klimatrapportering. Under året klimatrapporterade 10 av 13 bolag i Ratoskoncernen, målet är att samtliga bolag ska klimatrapportera från och med 2022. Under 2021 genomfördes en gruppgemensam satsning för att implementera den nya EUtaxonomin. Såväl utbildning som stöd i hur rapporteringen ska ske enligt de nya lagkraven skedde med samtliga bolag i Ratosfamiljen.

CASE: HL DISPLAY

Ett hållbart val

Allt fler detaljhandelsföretag och varumärken sätter mål för att minska sin användning av plast.

HL Display har därför, som första bolag i världen sett till omfattning i form av sortimentsutbud, lanserat ett koncept för hållbara butiksinredningar tillverkade av förnyelsebart eller återvunnet material: HL Sustainable Choice.

Konceptet och lösningen är ett resultat av ett samarbete med
Kungliga Tekniska Högskolan och Svenska Miljöinstitutet (IVL), och går ut på att hitta återvunna och biobaserade material med rätt egenskaper för att skapa en produkt av hög kvalitet.

Visa mer

Medarbetare

En viktig förutsättning för att Ratos ska kunna nå sina mål är att Ratos och bolagen ska vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsplats där det finns förutsättningar att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare och ledare med rätt kompetens. Ratoskoncernens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar hälsa och välmående.


5 8 12 13 16

FN:s globala utvecklingsmål

Vi stödjer FNs Hållbarhetsmål och har identifierat de områden där vi har störst inverkan. Jämställdhet, hållbar tillväxt, ansvarsfull konsumtion och produktion, att sänka CO2 utsläppen och god bolagsstyrning är alla relevanta områden för oss. Det hjälper både för oss som grupp såväl som varje individuellt bolag.

Visselblåsarsystem

Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot de etiska riktlinjerna. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuder vi en säker kanal för anonym rapportering. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB.

”WhistleB erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med arbetsgivaren. Tjänsten är helt frikopplad från arbetsgivarens IT-system och webbtjänster. WhistleB sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Vi kan därför inte spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utpekade individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter.” Gunilla Hadders, Grundare av WhistleB.

Här hittar du mera information:


GÖR EN RAPPORT