Nyckeltal

  2021 2020 2019 2018 2017
Resultat före skatt, MSEK 1 306 873 718 -107 658
Resultat/resultatandelar från bolag, MSEK 1 578 1 038 310 566 679
Realisationsresultat, MSEK 1 727   31 62 596
Eget kapital1), MSEK 11 940 9 366 9 298 8 701 9 660
Utdelning2), MSEK 390 303 207 160 638
Avkastning på eget kapital, % 24 7 7 -5 3
Soliditet, % 47 39 38 43 46

 

1) Hänförligt till moderbolagets ägare.
2) Avser utdelning på stamaktier.