Nyckeltal

  2022 2021 2020 2019 2018
Eget kapital1), MSEK 12 289 11 940 9 366 9 298 8 701
Avkastning på eget kapital, % 5 24 7 7 -5
Avkastning på sysselsatt kapital exkl finansiell leasing, % 10,2 11,0 8,4    
Skuldsättningsgrad exkl finansiell leasing 2,5x 0,1x 1,1x    
Soliditet, % 37 47 39 38 43
EBITA, justerad2) 1 966 1 802 1 468 702 890
Resultat före skatt, MSEK 1 178 1 306 873 718 -107
Realisationsresultat, MSEK   1 727   31 62
Utdelning3), MSEK 2744) 390 303 207 160

 

1) Hänförligt till moderbolagets ägare.
2) 2019 och 2018 exklusive realisationsvinster från försäljning av fastighet samt bolag.
3) Avser utdelning på stamaktier.
4) Föreslagen utdelning.