Nyckeltal

  2019 2018 2017 2016 2015
Resultat före skatt, MSEK 1,061 -107 658 -890 892
Resultat/resultatandelar, MSEK 756 566 679 295 664
Realisationsresultat, MSEK 31 62 596 1,672 1,101
Eget kapital1), MSEK 9,298 8,701 9,660 11,283 12,882
Utdelning2), MSEK 207 160 638 638 1,111
Avkastning på eget kapital, % 7 -5 3 -4 4
Soliditet, % 38 43 46 45 47

1) Hänförligt till moderbolagets ägare.
2) Avser utdelning på stamaktier. Inklusive preferensaktier 2015-2017.