Nyckeltal

  2019 2018 2017 2016 2015
Resultat före skatt, MSEK 1,061 -107 658 -890 892
Resultat/resultatandelar, MSEK 756 566 679 295 664
Realisationsresultat, MSEK 31 62 596 1,672 1,101
Eget kapital1), MSEK 9,298 8,701 9,660 11,283 12,882
Utdelning2), MSEK 0 160 638 638 1,111
Avkastning på eget kapital, % 7 -5 3 -4 4
Soliditet, % 38 43 46 45 47

1) Hänförligt till moderbolagets ägare.
2) Avser utdelning på stamaktier. Inklusive preferensaktier 2015-2017.