Aktiedata*

Det andra tillfället för konvertering av konvertibler till aktier enligt det incitamentsprogram för verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos som årsstämman 2018 beslutade om har genomförts under november 2021.

 

Per den 30 november 2021 uppgår det totala antalet aktier i Ratos till 324 738 820 (varav 84 637 060 A-aktier och 240 101 760 B-aktier) och antalet röster till 108 647 236. Per den 8 december 2021 uppgår antalet utestående stamaktier till 324 676 320.

  2020 2019 2018 2017 2016
Resultat per stamaktie före utspädning, SEK 2,17 2,11 -1,40 0,72 -1,79
Utdelning per A- och B-aktie, SEK 0,95 0,65 0,50 2,00 2,00
Utdelning per C-aktie (preferensaktie), SEK         100
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultat per aktie 44 31 neg. 278 neg.
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital 3 2 2 7 6
Eget kapital per aktie,  SEK1) 29 29 27 30 31
Börskurs vid årets slut, B-aktie, SEK 38,48 33,42 23,28 35,84 43,14
Börskurs/eget kapital, % 131 115 85 118 139
Direktavkastning, B-aktie, % 2,5 1,9 2,1 5,6 4,6
Totalavkastning, B-aktie, % 17 46 -30 -13 -6
P/E-tal 17,7 15,8 neg. 49,9 neg.
Högsta/Lägsta betalkurs, B-aktie, kr 34,46/16,40 36,36/18,1 38,58/21,92 48,7/35,1 52,6/35,9
Antal aktieägare 53 357 52 070 57 909 59 500 66 000
Genomsnittligt antal aktier, miljoner 319 319 319 319 319
Utestående antal aktier, miljoner 319 319 319 319 319

Tillämpliga historiska tal är omräknade med hänsyn till aktiesplit genomförd 2011 och avser stamaktier.

* Om inget annat anges avses B-aktien.
1) Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, dividerat med antal utestående stamaktier vid periodens slut.