Aktiedata*

Det tredje tillfället för utnyttjande av teckningsoptioner enligt det incitamentsprogram för verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos som årsstämman 2018 beslutade om och det första tillfället för konvertering av konvertibler enligt det incitamentsprogram för verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos som årsstämman 2019 beslutade om har genomförts under augusti 2022.

Per den 30 september 2022 uppgick det totala antalet aktier tillika utestående aktier i Ratos (varav 84 637 060 A-aktier och 241 149 428 B-aktier) till 325 786 488 och antalet röster till 108 752 003.

  2021 2020 2019 2018 2017
Resultat per stamaktie före utspädning, SEK 8,17 2,17 2,11 -1,40 0,72
Utdelning per A- och B-aktie, SEK 1,20 0,95 0,65 0,50 2,00
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultat per aktie 15 44 31 neg. 278
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital 3 3 2 2 7
Eget kapital per aktie,  SEK1) 37 29 29 27 30
Börskurs vid årets slut, B-aktie, SEK 57,95 38,48 33,42 23,28 35,84
Börskurs/eget kapital, % 158 131 115 85 118
Direktavkastning, B-aktie, % 2,1 2,5 1,9 2,1 5,6
Totalavkastning, B-aktie, % 54 17 46 -30 -13
P/E-tal 7,1 17,7 15,8 neg. 49,9
Högsta/Lägsta betalkurs, B-aktie, kr 62,95/37,20 34,46/16,40 36,36/18,1 38,58/21,92 48,7/35,1
Antal aktieägare 73 741 53 357 52 070 57 909 59 500
Genomsnittligt antal aktier, miljoner 323 319 319 319 319
Utestående antal aktier, miljoner 325 319 319 319 319

* Om inget annat anges avses B-aktien.
1) Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, dividerat med antal utestående stamaktier vid periodens slut.