Aktiedata*

Det tredje tillfället för utnyttjande av teckningsoptioner enligt det incitamentsprogram för verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos som årsstämman 2018 beslutade om och det första tillfället för konvertering av konvertibler enligt det incitamentsprogram för verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos som årsstämman 2019 beslutade om har genomförts under augusti 2022.

Per den 31 december 2022 uppgick det totala antalet aktier tillika utestående aktier i Ratos (varav 84 637 060 A-aktier och 241 261 928 B-aktier) till 325 898 988 och antalet röster till 108 763 253.

  2022 2021 2020 2019 2018
Resultat per stamaktie före utspädning, SEK 1,69 8,17 2,17 2,11 -1,40
Utdelning per A- och B-aktie, SEK 0,842) 1,20 0,95 0,65 0,50
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultat per aktie 502) 15 44 31 neg.
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital 22) 3 3 2 2
Eget kapital per aktie,  SEK1) 38 37 29 29 27
Börskurs vid årets slut, B-aktie, SEK 41,49 57,95 38,48 33,42 23,28
Börskurs/eget kapital, % 110 158 131 115 85
Direktavkastning, B-aktie, % 2,02) 2,1 2,5 1,9 2,1
Totalavkastning, B-aktie, % -27 54 17 46 -30
P/E-tal 24,6 7,1 17,7 15,8 neg.
Högsta/Lägsta betalkurs, B-aktie, kr 58,75/36,64 62,95/37,20 34,46/16,40 36,36/18,1 38,58/21,92
Antal aktieägare 70 908 73 741 53 357 52 070 57 909
Genomsnittligt antal aktier, miljoner 325 323 319 319 319
Utestående antal aktier, miljoner 326 325 319 319 319

* Om inget annat anges avses B-aktien.
1) Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, dividerat med antal utestående stamaktier vid periodens slut.
2) Föreslagen utdelning.