Aktiedata*

Per den 30 september 2020 uppgår det totala antalet aktier i Ratos till 324 140 896 (varav 84 637 060 A-aktier och 239 503 836 B-aktier) och antalet röster till 108 587 444. Per 30 september 2020 uppgår antalet utestående stamaktier till 319 014 634.

  2019 2018 2017 2016 2015
Resultat per stamaktie före utspädning, SEK 2.11 -1.40 0.72 -1.79 1.29
Utdelning per A- och B-aktie, SEK 0,65 0.50 2.00 2.00 3.25
Utdelning per C-aktie (preferensaktie), SEK       100 100
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultat 31 neg. 278 neg. 252
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital 2 2 7 6 9
Eget kapital per aktie, 31 december, SEK1) 29 27 30 31 36
Börskurs vid årets slut, B-aktie, SEK 33.42 23.28 35.84 43.14 48.83
Börskurs/eget kapital, % 115 85 118 139 135
Direktavkastning, B-aktie, % 1,9 2.1 5.6 4.6 6.7
Totalavkastning, B-aktie, % 46 -30 -13 -6 +9
P/E-tal 15.8 neg. 49.9 neg. 37.9
Högsta/Lägsta betalkurs, B-aktie, kr 36.36/18.1 38.58/21.92 48.7/35.1 52.6/35.9 65/44.40
Antal aktieägare 52,070 57,909 59,500 66,000 61,500
Genomsnittligt antal aktier, miljoner 319 319 319 319 319
Utestående antal aktier, miljoner 319 319 319 320 320

Tillämpliga historiska tal är omräknade med hänsyn till aktiesplit genomförd 2011 och avser stamaktier.

* Om inget annat anges avses B-aktien.
1) Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, dividerat med antal utestående stamaktier vid periodens slut.