Aktiedata

Det fjärde tillfället för konvertering av konvertibler enligt det incitamentsprogram för verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos som årsstämman 2020 beslutade om har genomförts under mars 2024.

 

Per den 28 mars 2024 uppgick det totala antalet aktier tillika utestående aktier i Ratos (varav 84 637 060 A-aktier och 242 448 628 B-aktier) till 327 085 688 och antalet röster till 108 881 922,80.

 

Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 1 030 319 917,20 SEK.