Aktiedata

Det sista tillfället för konvertering av konvertibler enligt det incitamentsprogram för verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos som årsstämman 2020 beslutade om har genomförts under maj 2024.

Per den 31 maj 2024 uppgick det totala antalet aktier tillika utestående aktier i Ratos (varav 84 637 060 A-aktier och 242 648 628 B-aktier) till 327 285 688 och antalet röster till 108 901 922,80.

Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 1 030 949 917,20 SEK.