Årsstämman i Ratos AB – Förändring av föreslagen utdelning

Regulatorisk information 2020-03-23


 

Denna information är sådan information som Ratos AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2020 kl 20.00 CET.


Till följd av situationen med COVID-19 föreslår styrelsen en utdelning om 0,30 kronor per aktie, vilket skiljer sig från 0,65 kronor per aktie, som kommunicerats tidigare. Styrelsens ambition är dock att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om ytterligare utdelning, om marknaden vid denna tidpunkt har stabiliserats och bolagets visibilitet i intjäningen har normaliserats.


Ändringar av styrelsens förslag beträffande utdelning och avstämningsdag (punkt 11):
 


Styrelsen har tidigare, i kallelsen till årsstämman som offentliggjordes den 28 februari 2020, föreslagit en utdelning för verksamhetsåret 2019 om 0,65 kronor per aktie, där avstämningsdag för utdelningen föreslogs bli den 3 april 2020 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknades ske den 8 april 2020. Mot bakgrund av den nuvarande instabiliteten på marknaden och osäkerhetsfaktorer om COVID-19:s ekonomiska effekter på medellång sikt anser styrelsen i nuläget av försiktighetsskäl det inte motiverat att årsstämman beslutar i enlighet med det tidigare kommunicerade förslaget.
 


Styrelsen har därför idag antagit ett nytt förslag om utdelningen för räkenskapsåret 2019 om 0,30 kronor per aktie, där avstämningsdag för utdelningen oförändrat föreslås bli den 3 april 2020 och utbetalning från Euroclear Sweden AB oförändrat beräknas ske den 8 april 2020. Styrelsen uttrycker dock sin ambition att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om ytterligare utdelning, om marknaden vid denna tidpunkt har stabiliserats och att bolagets visibilitet för resultatet har normaliserats.


 


För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD Ratos, tel: 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, tel: 070-868 40 50, email: helene.gustafsson@ratos.se


 


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.