Åtgärder inför Ratos årsstämma med hänsyn till Coronaviruset

Regulatorisk information 2020-03-17

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2020 kl. 8.30 CET.


Spridningen av coronaviruset är alltjämt svår att bedöma och Ratos följer utvecklingen noggrant. I syfte att värna om aktieägarnas, styrelsens och medarbetarnas hälsa har ett antal beslut fattats kring genomförandet av bolagets årsstämma den 1 april 2020.


Sjukvårdens instruktioner för att begränsa generell smittspridning handlar bland annat om undvikande av större folksamlingar och, om det inte går att undvika, minimerande av tiden som spenderas i sådana samt undvikande av trängsel och annan interaktion med många människor. Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd har Ratos därför beslutat att förändra arrangemanget runt sin planerade årsstämma. Åtgärderna vidtas utifrån två utgångspunkter, dels omsorgen om aktieägarnas hälsa, dels vidmakthållandet av aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter i egenskap av aktieägare.

Arrangemangen vid Ratos årsstämma den 1 april 2020, kl. 14.00 kommer att förändras enligt följande:


  • Inregistrering sker först från kl. 13:30 och fram till inregistrering får aktieägare vänligen vänta utomhus. I syfte att minska smittspridning kan inslussning orsaka ytterligare väntetid.
  • Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas.
  • Bolagets styrelseordförande och vd kommer att hålla kortare anföranden än normalt. Vd:s anförande kommer i vanlig ordning att finnas tillgängligt på bolagets hemsida i efterhand.
  • Antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas.
  • Inga valberedningsledamöter, styrelseledamöter, revisorsföreträdare, funktionärer eller anställda som besökt länder utanför Norden eller de som upplevt luftvägsbesvär i kombination med feber under två veckor närmast före stämman, kommer att närvara vid stämman. 
  • Garderobshanteringen kommer att vara stängd och alla närvarande uppmanas ta med sina ytterkläder in i lokalen.
  • Valet av lokal, Skandiascenen på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm, kvarstår men alla närvarande placeras väl utspridda i rummet. 
  • Årsstämman kommer att minimeras i tid, men utan att aktieägarnas rättigheter inskränks. Aktieägare och ombud ombeds vara extra uppmärksamma för att undvika smittspridning.

Aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning eller tillhör någon av riskgrupperna vill vi påminna om möjligheten att delta via ombud istället för att närvara personligen. Vi ber även aktieägare som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste två veckorna eller har befunnit sig i ett riskområde - att inte närvara personligen utan delta via ombud. Det gäller också den som har varit i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via www.ratos.se. Vänligen notera att Ratos inte har möjlighet att samla in fullmakter och agera ombud.


För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder registratorn Computershare en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 08-518 01 550 eller via e-post på info@computershare.se - Ratos uppmuntrar aktieägare att utöva sin rösträtt på detta sätt.


Ratos följer noga utvecklingen av risken för smittspridning och ber alla som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via www.ratos.se kring eventuella ytterligare åtgärder.


För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD Ratos, tel: 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, tel: 070-868 40 50, email: helene.gustafsson@ratos.se


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.