Delårsrapport januari-september 2019

Regulatorisk information 2019-11-05


Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2019 kl. 08.00 CET.


Ökat resultat och god tillväxt i Ratos bolag under tredje kvartalet


  • Nettoomsättningen för Ratos affärsområden ökade med 17%, varav 16% organiskt, och uppgick till 5 943 MSEK (5 071)
  • EBITA för Ratos affärsområden, exklusive IFRS 16, uppgick till 302 MSEK (120)
  • Rörelseresultat för koncernen enligt IFRS uppgick till 832 MSEK (184)
  • Försäljningen av Ratos fastighet Lejonet 4 har slutförts. Realisationsresultatet uppgår till 487 MSEK och ingår i rörelseresultatet för koncernen
  • Nettokassan i moderbolaget uppgick till 1 565 MSEK

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-566 426 95 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.


Stockholm den 5 november 2019
Jonas Wiström
VD


 


För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD, 08-700 17 00
Peter Wallin, CFO, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98


 


Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som utvecklar onoterade medelstora bolag med bas i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar utveckling i bolagen. Ratos är börsnoterat och investerar kapital från egen balansräkning och har därmed en flexibel ägarhorisont. Ratos 12 bolag är indelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt sysselsätter bolagen cirka 12 300 medarbetare.