Fortsatt positiv resultatutveckling och starka kassaflöden i det tredje kvartalet

Regulatorisk information 2020-10-22


”EBITA i bolagsgruppen ökade med 28% i det tredje kvartalet 2020. För rullande 12 månader uppgick EBITA till 1 669 MSEK, en ökning med 60%. Kassaflödet var också fortsatt starkt och bidrar till att skuldsättningen fortsätter att sjunka. I takt med att resultatnivån också ökar så har Ratos skuldsättningsgrad minskat till 1,4x* i tredje kvartalet 2020, jämfört med 3,0x i tredje kvartalet 2019.


Efter periodens slut tecknades avtal om försäljning av Bisnode till Dun & Bradstreet. Försäljningen är en bra affär för Ratos som gör att vi minskar riskerna i bolagsgruppen och samtidigt frigör kapital. Detta gör att vi kan höja tempot i vår affärsplan med tilläggs- och potentiella nyförvärv tillsammans med fortsatt fokus på organisk tillväxt och marginaltillväxt. Försäljningen utgör ett viktigt steg i omvandlingen av Ratos till en bolagsgrupp med fokus på lönsam tillväxt.


Sammantaget är jag mycket nöjd med utvecklingen av Ratos som bolagsgrupp under det tredje kvartalet”.


Jonas Wiström, VD och koncernchef Ratos


Utveckling Ratos bolagsgrupp


 • Nettoomsättningen för Ratos bolagsgrupp ökade 1% organiskt men minskade totalt med 6%, i huvudsak p.g.a. negativa valutaeffekter, och uppgick till 5 580 MSEK (5 951)
 • EBITA för Ratos bolagsgrupp ökade till 426 MSEK (332)
 • Rörelsens kassaflöde för Ratos bolagsgrupp ökade till 203 MSEK (-277)
   

Utveckling Ratoskoncernen


 • Rörelseresultatet för Ratoskoncernen uppgick till 419 MSEK (832). Föregående års resultat för perioden inkluderar reavinst om 487 MSEK från försäljning av Ratos fastighet.
 • Resultat per aktie efter utspädning, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 0,64 SEK (0,18). Jämförelsestörande poster relaterar i huvudsak till försäljningsprocessen av Bisnode.
 • Redovisat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,31 SEK (1,70)
 • Nettokassan i moderbolaget uppgick till 1 225 MSEK
 • Styrelsen i Ratos föreslår en återinförd utdelning för helåret 2019 om 0,65 SEK per aktie (0,50). Ratos kommer att återbetala de permitteringsstöd som erhållits i Sverige kopplade till Covid-19 pandemin. 

Händelser efter periodens slut


 • Ratos har tecknat avtal om att sälja sitt innehav i Bisnode till bolagets samarbetspartner Dun & Bradstreet för ett enterprise value om cirka 7 200 MSEK, motsvarande 13,8 gånger EV/EBITA och en köpeskilling om cirka 3 900 MSEK. Reavinsten beräknas till cirka 2 000 MSEK. I tillägg kommer Ratos erhålla en utdelning från Bisnode under det fjärde kvartalet 2020, uppgående till 175 MSEK.

*Net debt/EBITDA, exklusive IFRS 16 och inklusive Ratos moderbolags kassa.


En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 09.00 CET för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Ratos webbplats, www.ratos.com


Länk till audiocast: https://ratos-live.creo.se/i/75LsSKkqyGOEwcCKhlH7cg


De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.


Telefonnummer:
UK:  +44 33 3300 9264
SE: +46 8 505 583 57
US: +1 833 526 8398


Stockholm den 22 oktober 2020
Jonas Wiström
VD och koncernchef


För ytterligare information, besök www.ratos.com eller kontakta:
Helene Gustafsson, Head of IR & Press, Telefon: +46 (0)70 868 40 50
Email:
helene.gustafsson@ratos.com 

Jonas Wiström, VD och koncernchef, Telefon: +46 (0)70 868 40 50
 


Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 07:00 CET.


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.