HENT omfinansieras - Ratos erhåller cirka 265 MNOK

2015-12-18


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterföretag HENT, en ledande norsk byggentreprenör inriktat på nybyggnation av offentliga och kommersiella fastigheter, omfinansieras. Ratos erhåller en utdelning om cirka 265 MNOK för sin ägarandel om 73%. Omfinansieringen har möjliggjorts av en stark tillväxt och god utveckling i verksamheten.

HENT är en ledande norsk byggentreprenör med projekt över hela landet. Bolaget är inriktat på nybyggnation av offentliga och kommersiella fastigheter, och fokuserar sina resurser på projektutveckling, projektledning och inköp. Projekten genomförs i stor utsträckning av ett brett nätverk av kvalitetssäkrade underentreprenörer. HENT förvärvades 2013 och har de senaste åren visat fortsatt stark tillväxt och god utveckling i verksamheten. För de första nio månaderna 2015 uppgick omsättningen till 4 118 Mkr (3 596 Mkr) och EBITA 149 Mkr (133 Mkr).

- HENT har fortsatt visa en mycket god organisk tillväxt drivet av en stark orderbok och god utveckling i pågående projekt. De fortsatt ljusa framtidsutsikterna, den starka finansiella ställningen och stabila kassaflöden möjliggör en omfinansiering och utdelning, samtidigt som vi behåller en god kapitalstruktur i bolaget för vidare tillväxt, säger Susanna Campbell, VD Ratos.

Ratos erhåller cirka 265 MNOK i utdelning som betalas ut i december. Ratos koncernmässigt bokförda värde på HENT kommer att justeras ned med motsvarande belopp. Omfinansieringen påverkar inte Ratos­koncernens resultat. Ratos ägarandel i HENT är 73% och Ratos nettoinvesterade belopp uppgår till 269 MNOK innan utdelning. I och med omfinansieringen har därmed så gott som hela Ratos initiala investering återbetalats.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:  
Bokslutskommuniké 2015 17 februari 2016
Årsstämma 2016 14 april 2016
Delårsrapport januari-mars 2016 10 maj 2016


Ratos äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av bolagen AH Industries, Aibel, ArcusGruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 17 000 medarbetare.