KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RATOS AB (PUBL)

Regulatorisk information 2019-04-02


Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2019 kl. 08.45 CET.


Aktieägarna i Ratos AB (publ), org.nr 556008-3585, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl 14.00 på Skandiascenen på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm. Insläpp till årsstämman samt servering av kaffe med bulle sker från kl 13.00.


Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 maj 2019,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 2 maj 2019.

Anmälan om deltagande kan göras via hemsidan www.ratos.se, per telefon 08-518 01 550 på vardagar kl 9.00-16.00 eller skriftligen under adress Computershare AB, ”Ratos årsstämma 2019”, Box 610, 182 16 Danderyd. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 maj 2019. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasse­ringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 2 maj 2019 under adress Computershare AB, ”Ratos årsstämma 2019”, Box 610, 182 16 Danderyd. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.ratos.se. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Anförande av verkställande direktören.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorsyttrande rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 8. Eventuella frågor om 2018 års verksamhet.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Beslut dels om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för utdelning.
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 14. Val av styrelse och revisor.
 15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 16. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2019/2024.
 17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
 18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B i samband med företagsförvärv.
 19. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningens förslag beträffande styrelse m.m. (punkterna 1, 12-14)

Valberedningen har enhälligt beslutat föreslå årsstämman 2019 att, såvitt avser punkterna 1 och 12‑14 enligt dagordningen, framlägga följande förslag:

Punkt 1:
Styrelsens ordförande Per-Olof Söderberg väljs till årsstämmans ordförande. 

Punkt 12:
Sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 13:
Arvode till styrelsens ledamöter, förutom VD Jonas Wiström, utgår med oförändrat 485 000 kronor per ledamot och till styrelsens ordförande med oförändrat 970 000 kronor. För ledamöterna i revisionsutskottet föreslås ett oförändrat arvode på 150 000 kronor till utskottets ordförande samt oförändrat 100 000 kronor till ledamot i utskottet. För ersättningsutskottet föreslås ett oförändrat arvode på 50 000 kronor till såväl ordföranden som till ledamot.

Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 14:
För tiden t.o.m. nästa årsstämma föreslås omval av styrelseledamöterna Per-Olof Söderberg, som även föreslås omväljas till ordförande i styrelsen, Ulla Litzén, Karsten Slotte, Jan Söderberg och Jonas Wiström (VD) samt nyval av Eva Karlsson. Annette Sadolin har avböjt omval.

För tiden t.o.m. nästa årsstämma föreslås val av revisionsfirman Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har meddelat att Erik Sandström kommer att utses till huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG

Styrelsens förslag beträffande utdelning och avstämningsdag (punkt 11)

Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om 0,50 kronor per aktie av serie A och 0,50 kronor per aktie av serie B. Avstämningsdag för utdelningen föreslås bli den 10 maj 2019 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 15 maj 2019.

Sammanlagd utdelning till innehavare av aktier av serie A och serie B enligt ovan uppgår till 160 miljoner kronor baserat på 319 014 634 utestående aktier den 15 februari 2019. Antalet egna innehavda B-aktier per detta datum är 5 126 262 stycken, vilket dock kan förändras fram till avstämningsdagen för utdelning.

Återstående medel efter utdelning på aktier av serie A och serie B, 6 416 miljoner kronor, balanseras i ny räkning. 

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, för tiden fram till årsstämman 2020, anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2018.

Incitamentssystem för bolagets affärsorganisation är av stor strategisk betydelse för Ratos. Mot denna bakgrund har ett ersättnings- och incitamentssystem tagits fram som ska erbjuda konkurrenskraftiga villkor samtidigt som bolagets medarbetare motiveras att verka i aktieägarnas intresse.

Incitamentssystemet består av ett antal komponenter – fast lön, rörlig kontant lön, pensionsavsättningar, teckningsoptioner samt konvertibler – och vilar på fem grundläggande principer.

 • Ratos medarbetare ska erbjudas konkurrenskraftiga villkor i en bransch där konkurrensen kring kvalificerade medarbetare är hård.
 • Såväl individuella insatser som gruppens prestationer ska gå att koppla till av styrelsen tydligt uppsatta mål.
 • Rörlig kontant lön som utbetalas till ledande befattningshavare ska kopplas till gemensamma och individuella årligen fastställda mål. Målen är både kvantitativa och kvalitativa och syftar till att uppfylla Ratos långsiktiga strategi och den resultatutveckling som kommer aktieägarna till godo.  
 • Styrelsen fastställer årligen ett tak för den sammantagna rörliga lönen, vilken maximalt ska uppgå till cirka 0,6 procent av bolagets eget kapital vid ingången av verksamhetsåret.
 • Ratos nyckelpersoner ska uppmuntras till en samsyn med bolagets aktieägare vilken åstadkoms genom rimligt avvägda incitamentsprogram där medarbetarna tar del av kursstegringar.

Såvitt avser kostnaderna för föreslagna incitamentsprogram hänvisas till styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2019/2024 (punkt 16).

Pensionsförmånerna ska så långt möjligt vara avgiftsbestämda pensionslösningar, men vissa pensionsförmåner som följer ITP-planen är förmånsbestämda. Det finns inte någon avtalad pensionsålder.

För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader. Det finns inget avtal om avgångsvederlag.

Vid uppsägning från bolagets eller ledande befattningshavares sida gäller normalt en uppsägningstid om tre (3) till sex (6) månader. Det finns inga avtal om avgångsvederlag i anställningsavtal.

Samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalats håller sig inom de riktlinjer som tidigare beslutats.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall. 

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2019/2024 (punkt 16) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2019/2024 (”LTI2019”) för VD och övriga nyckelpersoner i Ratos i enlighet med nedan.

(a) Styrelsens förslag till beslut om LTI2019 (VD:s deltagande i LTI2019 är villkorat av stämmans godkännande under punkten (b) nedan)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av LTI2019 bestående av konvertibler och teckningsoptioner (nedan gemensamt ”Instrumenten”). Incitamentssystem för bolagets affärsorganisation är av stor strategisk betydelse för Ratos. Styrelsen anser mot denna bakgrund att förekomsten av ett effektivt aktierelaterat incitament för bolagets nyckelpersonal är av väsentlig betydelse för bolagets utveckling och styrelsen har som målsättning att samtliga nyckelpersoner ska erbjudas möjlighet att delta i programmet varje år. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare samt öka motivationen hos medarbetarna. LTI2019 ökar även intresset för verksamheten och resultatutvecklingen samt skapar en samstämmighet mellan deltagares och aktieägares intressen. Styrelsen anser därför att införandet av LTI2019 enligt nedan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Emission av konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar:

 1. att bolaget ska uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 51 000 000 kronor eller sådant lägre belopp som följer enligt nedan, genom en riktad emission av konvertibler. Lånet ska representeras av högst 1 500 000 konvertibler, var och en med ett nominellt belopp som motsvarar Konverteringskursen (såsom definieras nedan). Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av konvertiblerna uppgå till högst 4 725 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt Bilaga 2A).
 2. om en riktad emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 4 725 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt Bilaga 2B).

Dock kan sammanlagt högst 1 500 000 Instrument emitteras. Ökningen av bolagets aktiekapital kan därmed vid fullt utnyttjande av Instrumenten uppgå till högst 4 725 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt Bilaga 2A och 2B).

Rätt att teckna Instrumenten tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, VD med högst 250 000 Instrument (exklusive övertilldelning enligt nedan), CFO med högst 200 000 Instrument (exklusive övertilldelning enligt nedan) och övriga nyckelpersoner som för närvarande är verksamma i Ratos eller som kan komma att anställas, med högst 150 000 Instrument per person (exklusive övertilldelning enligt nedan). Styrelseledamöter i Ratos som inte är anställda av Ratos omfattas inte av erbjudandet. Totalt avses högst 20 personer omfattas av erbjudandet.

En förutsättning för tilldelning av teckningsoptionerna är att medarbetaren har ingått avtal angående återköp m.m. med bolaget enligt vilket bl.a. bolaget eller av bolaget anvisad köpare har en rätt att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör. Vidare förutsätter tilldelning av Instrumenten dels att teckning lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Deltagare äger fritt bestämma hur stor andel utav erbjudna Instrument som ska utgöras av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Teckning av konvertibler och teckningsoptioner ska dock ske i jämna tusental.

För det fall deltagare inte tecknar samtliga Instrument som de erbjudits att teckna, äger övriga deltagare rätt att teckna sig för sådana Instrument till ett antal motsvarande högst 50 procent av sin ursprungliga tilldelning. För det fall emissionen övertecknas kommer fördelning av Instrument ske pro rata i förhållande till deltagarens initiala tilldelning. Överteckning av konvertibler och teckningsoptioner ska ske i jämna hundratal.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Teckning av Instrumenten ska ske under perioden från och med den 24 maj 2019 till och med den 31 maj 2019 på separat teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden för Instrumenten samt tiden för betalning för konvertiblerna.

Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp. Tecknade konvertibler ska betalas kontant senast den 14 juni 2019. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt, d.v.s. medarbetarna kommer erhålla teckningsoptionerna vederlagsfritt vilket medför kostnader för bolaget (se nedan). Då teckningsoptionerna erbjuds kostnadsfritt till medarbetarna kommer de därmed erhålla en förmån motsvarande marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid tilldelning beräknat enligt Black & Scholes. Ratos avser att subventionera en mindre del av kostnaden, innebärande att nettokostnaden för deltagare uppgår till cirka 50 procent av förmånsvärdet. Subventionen erhålls i samband med tilldelningen. Rätten till subvention omfattar inte de Instrument som tecknas utöver den initiala tilldelningen.

Varje konvertibel berättigar vid konvertering till en ny aktie i bolaget av serie B och varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget av serie B. Konvertering av konvertibler till aktier av serie B kan ske under perioden från och med den 7 juni 2022 till och med den 7 juni 2023. Nyteckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 14 december 2022 till och med den 14 juni 2024. Sådan rätt infaller dock endast under en period om 10 bankdagar från och med första bankdagen närmast efter offentliggörande av delårsrapport/bokslutskommuniké samt under perioden från och med den 8 maj 2023 till och med den 7 juni 2023 avseende konvertiblerna och från och med den 15 maj 2024 till och med den 14 juni 2024 avseende teckningsoptionerna.

Konverteringskursen per aktie vid konvertering av konvertibler ska motsvara en procentuell andel (”Procentsatsen”) av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier av serie B under perioden från och med den 13 maj 2019 till och med den 23 maj 2019 (”Konverteringskursen”) dock ej lägre än det aktuella kvotvärdet på aktie av serie B eller högre än 34 kronor. Procentsatsen ska fastställas enligt den beräkningsmetodik som framgår av Bilaga 1 som finns tillgänglig på bolagets hemsida. Baserat på en aktiekurs för aktier av serie B om 19,59 kronor (stängningskursen per den 6 mars 2019 om 20,09 kronor justerat för den föreslagna utdelningen om 0,5 kronor per aktie) skulle Procentsatsen ha varit 107,3 procent och konverteringskursen 21,0 kronor. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska motsvara 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier av serie B under perioden från och med den 13 maj 2019 till och med den 23 maj 2019 dock ej lägre än det aktuella kvotvärdet på aktie av serie B. Procentsatsen, Konverteringskursen och teckningskursen ska fastställas av styrelsen snarast efter utgången av angiven mätperiod.

Konvertiblerna förfaller till betalning den 30 juni 2023 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta som fastställs första gången per den 12 juni 2019 avseende tiden från den 14 juni 2019 till och med den 30 mars 2020. Räntan uppgår till STIBOR (3 eller 6 månader) plus 1,9 procentenheter, där utgångsvärdet av STIBOR aldrig kan understiga noll procent. Räntan förfaller till betalning den 30 mars varje år, första gången den 30 mars 2020, samt på lånets förfallodag.

Grunden för teckningskursen och Konverteringskursen för konvertiblerna är ett marknadsmässigt pris som fastställs enligt ovan. Metoden för fastställandet av teckningskursen och Konverteringskursen för konvertiblerna är baserad på en av styrelsen begärd värdering från en av de större revisionsbyråerna (”Värderingsinstitutet”). Värderingsinstitutet ska vid sin värdering tillämpa sådana metoder som bedömts allmänt vedertagna bland marknadens professionella aktörer vid värdering av jämförbara värdepapper. Teckningskursen och Konverteringskursen för konvertiblerna kommer att fastställas innan teckningstiden börjar löpa. Beräkningen av värdet på teckningsoptionerna vid tilldelning ska baseras på marknadsmässigt pris i enlighet med en av styrelsen begärd värdering från Värderingsinstitutet. Värderingsinstitutet kommer att vid sin värdering tillämpa sådana metoder som bedömts allmänt vedertagna bland marknadens professionella aktörer vid värdering av jämförbara värdepapper. Värdet på teckningsoptionerna vid tilldelning kommer att fastställas innan teckningstiden börjar löpa.

De nya aktier som kan tillkomma på grund av konvertering eller kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Övriga villkor för Instrumenten framgår av de fullständiga villkoren, Bilaga 2A och 2B, som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Villkoren för Instrumenten innehåller sedvanliga omräkningsregler för teckningskursen respektive Konverteringskursen vid förekomsten av vissa bolagshändelser (till exempel utdelning, fondemission och företrädesemission).

Teckningsoptioner som innehas av bolaget eller helägt dotterbolag efter det att de återköps från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Närmare information om LTI2019

Utspädning 

Under LTI2019 kan högst 1 500 000 Instrument emitteras och tilldelas. Vid full nyteckning/konvertering kan högst 1 500 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,47 procent av antalet och cirka 0,14 procent av röstetalet beräknat på antalet utestående aktier (d.v.s. totalt antal emitterade aktier minskat med bolagets innehav av egna aktier) (dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt Bilaga 2A och 2B). Vid fullt utnyttjande av nu föreslagna Instrument jämte befintliga optioner och konvertibler utgör antalet aktier 1,37 procent av antalet och 0,41 procent av röstetalet beräknat på antalet utestående aktier.  

Beredning av ärendet

Förslaget till LTI2019 har beretts av ersättningsutskottet i samråd med externa experter samt styrelsen. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Verkställande direktören har inte deltagit vid beredningen av förslaget.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Ratos pågående aktierelaterade incitamentsprogram beskrivs i bolagets årsredovisning för 2018 i not 7.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

LTI2019 kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende Instrumenten och programmet som helhet.

Baserat på en kurs för Ratos aktie av serie B om 19,59 kronor, samt på övriga marknadsförhållanden som rådde per den 6 mars 2019 och styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2018, har värdet per teckningsoption uppskattats till 2,75 kronor, vilket ger ett värde för samtliga teckningsoptioner som högst kan emitteras om cirka 4,1 miljoner kronor.

LTI2019, beräknad på basis av ovan nämnda uppskattade teckningsoptionsvärde, föranleder en kostnad för bolaget om högst cirka 6,0 miljoner kronor, varav 4,1 miljoner kronor avser förmånsvärdet på teckningsoptionerna vid tilldelning, 0,5 miljoner kronor avser den kontanta subventionen till medarbetarna och 1,4 miljoner kronor avser sociala avgifter. De föreslagna konvertiblerna bedöms inte medföra några framtida kostnader i form av sociala avgifter för bolaget. Utspädningseffekten av Instrumenten kan komma att påverka nyckeltal per aktie i enlighet med redovisningsstandarden IAS 33 men i mycket begränsad omfattning. 

Finansiering

En svensk affärsbank kommer att erbjuda finansiering för de anställda som anmält deltagande i konvertibelprogrammet. Sådan finansiering kommer att ske till marknadsmässiga villkor.

Instruktion till styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt ovan.

Majoritetskrav

Beslut under denna punkt (a) och punkten (b) nedan är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

(b) Godkännande av att VD omfattas av LTI2019

Då bolagets VD, Jonas Wiström, även är styrelseledamot i bolaget föreslår styrelsen att årsstämman i en separat beslutspunkt godkänner att bolagets VD omfattas av programmet. 

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:

 • Förvärv får ske av aktier av serie A och aktier av serie B.
 • Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm.
 • Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.
 • Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger sju (7) procent av totalt antal utgivna aktier i bolaget.
 • Förvärv får ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet vid Nasdaq Stockholm.
 • Förvärv får ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 596/2014/EU och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete att skapa värde för bolagets aktieägare.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B i samband med företagsförvärv (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Bemyndigandet ska omfatta högst 35 miljoner aktier av serie B. Det erhållna nyemissionsbeloppet får, vid varje enskilt avtal om företagsförvärv, högst motsvara Ratos kapitalinsats vid förvärvet.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Aktier och röster

Vid dagen för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 324 140 896 aktier i bolaget, varav 84 637 060 är A-aktier med en röst vardera och 239 503 836 är B-aktier med en tiondels röst vardera, motsvarande sammanlagt 108 587 443,6 röster. Bolaget innehar per samma dag 5 126 262 egna B-aktier, totalt motsvarande 512 626,2 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt övriga handlingar inför årsstämman finns tillgängliga hos bolaget på adress Drottninggatan 2 i Stockholm, och på bolagets hemsida www.ratos.se senast den 2 april 2019. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som särskilt begär det.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2019
Ratos AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Per-Olof Söderberg, styrelseordförande Ratos, 08-700 17 98
Ragnar Söderberg, valberedningens ordförande, 070-232 91 81
Helene Gustafsson, IR- och Presschef, 08-700 17 98

Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 12 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 300 medarbetare.