KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RATOS AB (PUBL)

Regulatorisk information 2020-09-28

Aktieägarna i Ratos AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 oktober 2020. Mot bakgrund av den fortsatta COVID-19-pandemin kommer stämman att genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta på stämman personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta i den extra bolagsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.


Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:


a.  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 oktober 2020, och


b.  anmäla sitt deltagande till stämman senast onsdagen den 21 oktober 2020. Utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att delta i stämman.


Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Då denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den 16 oktober 2020 måste aktieägaren i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.


A.  Översikt över poströstningsförfarande för den extra bolagsstämman
På grund av den fortsatta COVID-19-pandemin och för att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen för Ratos AB beslutat om extraordinära mötesförfaranden enligt 22 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Följande kommer därmed att gälla:


1.  Den extra bolagsstämman kommer att äga rum torsdagen den 22 oktober 2020. Inga aktieägare, ombud eller andra externa personer kan dock delta personligen.


2.  Aktieägare kommer endast att kunna delta på den extra bolagsstämman genom att i förväg rösta på förslagen på stämman samt skicka frågor till bolaget. Se avsnitt B nedan för mer information.


3.  Dagordningen för stämman beskrivs i avsnitt C, där vissa punkter förklaras ytterligare i avsnitt D nedan.


4.  Den extra bolagsstämman kommer inte att direktsändas via bolagets webbplats. Ett pressmeddelande kommer att publiceras efter stämman med information om de väsentliga punkter som är godkända av stämman, så snart resultatet av poströstningsförfarandet är klart. De detaljerade omröstningsresultaten kommer att framgå av stämmoprotokollet vilket kommer att offentliggöras inom två veckor därefter.


Vid dagen för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 324 140 896 aktier i bolaget, varav 84 637 060 är A-aktier med en röst vardera och 239 503 836 är B-aktier med en tiondels röst vardera, motsvarande sammanlagt 108 587 443,6 röster. Bolaget innehar per samma dag 5 126 262 egna B-aktier, totalt motsvarande 512 626,2 röster, som inte kan företrädas vid stämman.


B.  Process för poströstning och frågor
En aktieägare kan utöva sina rättigheter på den extra bolagsstämman genom att (A) i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen och (B) lämna in frågor till bolaget i samband med stämman.


Aktieägare som avser att delta i den extra bolagsstämman (via poströstning eller frågor) måste lämna följande information i samband med sin anmälan:


  • aktieägarens namn,
  • person- eller organisationsnummer,
  • e-postadress, och
  • telefonnummer.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och endast användas för den extra bolagsstämman 2020.


För aktieägare som önskar delta genom befullmäktigat ombud, dvs. där sådant befullmäktigat ombud poströstar eller ställer frågor på uppdrag av aktieägaren, finns ett fullmaktsformulär tillgängligt på bolagets webbplats. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud måste skicka in fullmaktsformuläret tillsammans med poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas.


B1. Poströstning


Poströstning kommer att kunna genomföras från och med måndag den 28 september 2020 till och med onsdagen den 21 oktober 2020. Aktieägaren kan rösta i förväg på något av följande sätt:


1.  Röstning på webbplatsen: Röstning kan göras elektroniskt med Bank-ID på bolagets webbplats www.ratos.com/sv;


2.  Röstning via e-post: Röstning kan göras genom att fylla i det förhandsröstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.ratos.com/sv och sedan skicka formuläret till följande e-postadress info@computershare.se, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar (se avsnitt B ovan).


3.  Vanlig post: Röstning kan göras genom att skriva ut och fylla i det förhandsröstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.ratos.com/sv och sedan skicka formuläret till Computershare AB, ”Extra bolagsstämma i Ratos”, Box 5267, 102 46 Stockholm, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar (se avsnitt B ovan).


En aktieägare kan inte ge några andra instruktioner än att välja ett av de alternativ som anges vid varje punkt i poströstningsformuläret. En omröstning (dvs poströstningen i sin helhet) är ogiltig om aktieägaren har försett formuläret med specifika instruktioner eller villkor eller om förtryckt text ändras eller kompletteras.


Röstningsformuläret, tillsammans med eventuell bifogad fullmakt och behörighetsdokumentation, måste vara Ratos tillhanda senast onsdagen den 21 oktober 2020. Röster som mottages senare kommer att bortses från.


För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet, kontakta Computershare, telefon 08-518 01 550, vardagar kl. 09:00–16:00.


B2. Frågor


Frågor till bolaget i samband med den extra bolagsstämman kan skickas till Ratos fram till och med måndagen den 12 oktober 2020. Aktieägare som vill ställa frågor kan göra det på något av följande sätt:


1.  E-post: Frågor kan skickas via e-post till följande e-postadress: info@ratos.se


2.  Vanlig post: Frågor kan skickas till Ratos AB, ”Extra bolagsstämma 2020”, Box 1661, 111 51 Stockholm.


Aktieägaren måste ange namn, person- eller organisationsnummer och postadress för att frågan ska besvaras. Aktieägaren bör också ange sin e-postadress och telefonnummer.


Frågor från aktieägarna måste ha kommit Ratos tillhanda senast måndagen den 12 oktober 2020 och kommer att besvaras och publiceras senast lördagen den 17 oktober 2020. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Ratos AB, Drottninggatan 2, 111 51 Stockholm och på bolagets webbplats, www.ratos.com/sv, och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.


Styrelsen och verkställande direktören ska på begäran av en aktieägare, och under förutsättning att styrelsen anser att detta kan göras utan att orsaka större skada för bolaget, informera om frågor som kan påverka bedömningen av en punkt på dagordningen.


C.  Dagordning
1.  Stämman öppnas


2.  Val av ordförande vid stämman


3.  Upprättande och godkännande av röstlängd


4.  Godkännande av dagordning


5.  Val av en eller två justeringspersoner


6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad


7.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust


8.  Stämmans avslutande


D.  Ytterligare information beträffande vissa förslag till beslut


Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsens ordförande Per-Olof Söderberg föreslås som ordförande vid den extra bolagsstämman, eller, om han inte kan delta vid stämman, annan person som föreslås av Ratos styrelse.


Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Computershare AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringspersonerna.


Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)
Styrelsen föreslår att två justeringsmän utses, och att Katarina Söderbaum och Erik Brändström väljs, eller om någon av eller båda justeringspersoner inte kan delta i mötet, annan person som föreslås av Ratos styrelse.


Vinstdisposition (punkt 7)
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2019 om 0,65 kronor per aktie, med måndagen den 26 oktober 2020 som avstämningsdag. Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag är beräknad (i) sista dag för handel i aktier i Ratos AB med rätt till den tillämpliga delen av utdelningen, (ii) tillämplig avstämningsdag, och (iii) dag för utbetalning från Euroclear Sweden AB följande:


                                                                                            Utbetalning (0,65 kronor per aktie)
Sista dag för handel i Ratos-aktie med rätt till utdelning     Torsdag 22 oktober 2020
Avstämningsdag                                                                  Måndag 26 oktober 2020
Utbetalningsdag                                                                  Torsdag 29 oktober 2020


Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 6 764 MSEK kvar av det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) disponibla beloppet.


Övrig information
Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats: www.ratos.com/sv, senast tre veckor innan bolagsstämman. Kopior av ovan handlingar sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos Ratos AB, Drottninggatan 2, 111 51 Stockholm.


För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf


Stockholm i september 2020
Ratos AB (publ)
STYRELSEN


För ytterligare information:
Per-Olof Söderberg, styrelseordförande Ratos, 08-700 17 98
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98, helene.gustafsson@ratos.se


Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2020 kl. 8.30 CET.


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.