Kallelse till extra bolagsstämma i Ratos

2010-09-06

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
     handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos håller extra bolagsstämma den 6 oktober 2010 kl 17.00 i Norra Latin,
Drottninggatan 71B i Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns att tillgå på
www.ratos.se där även anmälan kan ske. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns
fr o m den 7 september tillgängliga på Ratos huvudkontor samt på www.ratos.se.
Bakgrund Ratos arbetar aktivt för att ekonomiska incitament ska finnas för styrelse och ledande befattningshavare i de bolag Ratos äger. Enligt Leo-lagen kan beslut om aktierelaterade incitamentsprogram i dotterbolag till ett aktiemarknadsbolag endast ske om beslutet godkänns med särskilt kvalificerad majoritet av bolagsstämma i aktiemarknadsbolaget.
Styrelsens förslag Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om godkännande avseende överlåtelse av aktier i dotter­bolaget HL Förvaltning i Stockholm AB till anställda m fl i HL Display-koncernen. Förslaget omfattar högst 3 000 stamaktier motsvarande högst 2% av antalet aktier och andelen röster i HL Förvaltning i Stockholm AB.
Styrelsen förelår även bolagsstämman att fatta beslut om godkännande avseende överlåtelse av högst 2 825 000 aktier, motsvarande högst 1,6%, i dotterbolaget Stofa Holding ApS till anställda m fl i Stofa Holding-koncernen.
För ytterligare information Olof Stenhammar, Ordförande, 08-700 17 45 Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00 Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20
Kommande informationstillfällen från Ratos: Delårsrapport januari - september 2010  4 november 2010 Bokslutskommuniké 2010          17 februari 2011 Årsstämma 2011                 5 april 2011
Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till ca 14 miljarder kronor och börsvärdet till cirka 33 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Camfil, Contex, DIAB, EuroMaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HL Display, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medisize, SB Seating, Stofa, Superfos och Övriga innehav.