Kommuniké från extra bolagsstämma den 6 oktober

2010-10-07

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
     handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos avhöll extra bolagsstämma den 6 oktober 2010 i Norra Latin, Stockholm.
Stämman beslutade i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget gällande överlåtelse av högst 3 000 stamaktier, motsvarande högst 2% av antalet aktier och andelen röster, i dotterbolaget HL Förvaltning i Stockholm AB till anställda m fl i HL Display-koncernen.
Stämman beslutade även i enlighet med förslaget gällande överlåtelse av högst 2 825 000 aktier, motsvarande högst 1,6% av antalet aktier och andelen röster, i dotterbolaget Stofa Holding ApS till anställda m fl i Stofa Holding-koncernen.
För ytterligare information: Olof Stenhammar, Ordförande, 08-700 17 45 Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 0733-80 22 63
Kommande informationstillfällen från Ratos: Delårsrapport januari - september 2010 4 november 2010
Bokslutskommuniké 2010 17 februari 2011
Årsstämma 2011 5 april 2011
Delårsrapport januari - mars 2011 5 maj 2011
Delårsrapport januari - juni 2011 19 augusti 2011
Delårsrapport januari - september 2011 9 november 2011
Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till ca 14 miljarder kronor och börsvärdet till cirka 37 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Camfil, Contex, DIAB, EuroMaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HL Display, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medisize, SB Seating, Stofa, Superfos och Övriga innehav.