Kommuniké från Ratos årsstämma den 1 april 2020

Regulatorisk information 2020-04-01

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2020 kl. 16.10 CET.


Ratos årsstämma hölls den 1 april 2020 på Skandiascenen på Cirkus i Stockholm.


Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.


Val av styrelse och revisor m.m.
Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att utse sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter, samt att omvälja ledamöterna Per-Olof Söderberg, som även omvaldes till ordförande i styrelsen, Eva Karlsson, Ulla Litzén, Karsten Slotte, Jan Söderberg och Jonas Wiström (VD). För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till www.ratos.se.


Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade arvoden till styrelsens ordförande samt till resten av styrelsen och utskotten. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.


Stämman valde Ernst & Young AB som revisor för tiden t.o.m. nästa årsstämma.


Utdelning A- och B-aktier
Stämman beslutade att ingen utdelning ska betalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019. Det noterades att styrelsen istället avser att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om utdelning, om marknaden vid denna tidpunkt har stabiliserats och att bolagets visibilitet i intjäningen har normaliserats.


Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.


Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2020/2025 för VD, CFO och övriga nyckelpersoner i Ratos bestående av konvertibler och teckningsoptioner (gemensamt Instrumenten), genom en riktad emission av högst 1 300 000 konvertibler och en riktad emission av högst 1 300 000 teckningsoptioner; dock kan sammanlagt högst 1 300 000 Instrument emitteras. Ökningen av bolagets aktiekapital kan därmed vid fullt utnyttjande av Instrumenten uppgå till högst 4 095 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt villkoren för programmet).


Återköp
Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger sju procent av samtliga aktier i bolaget.


Bemyndigande om emission av B-aktier att användas vid förvärv
Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratosaktier. Bemyndigandet omfattar totalt högst 35 miljoner aktier av serie B.


Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.ratos.se.


För ytterligare information:
Per-Olof Söderberg, Styrelseordförande, 08-700 17 98
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.