Kommuniké från Ratos årsstämma den 26 mars 2024

Regulatorisk information 2024-03-26

Ratos årsstämma hölls den 26 mars 2024 på Grand Hôtel, lokal: ’Studio Stockholm’ i Stockholm.


Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2023. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Val av styrelse och revisor m.m.
Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att utse sju ordinarie ledamöter, utan suppleanter, samt att omvälja ledamöterna Per-Olof Söderberg, som även omvaldes till ordförande i styrelsen, Tone Lunde Bakker, Ulla Litzén, Jan Söderberg och Jonas Wiström (vd) samt att nyvälja Mats Granryd och Cecilia Sjöstedt till ledamöter. Karsten Slotte har avböjt omval. För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till www.ratos.com.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om oförändrat arvode till styrelsens ordförande (990 000 kronor), oförändrat arvode till resten av styrelsen, förutom vd Jonas Wiström, (510 000 kronor) per ledamot. För ledamöterna i revisionsutskottet höjs arvodet med 30 000 kronor till utskottets ordförande (till 330 000 kronor) och till utskottets ledamöter höjs arvodet med 10 000 kronor (till 110 000 kronor). För ersättningsutskottet utgår ett oförändrat arvode till såväl ordföranden som till ledamöter (75 000 kronor). Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman omvalde Ernst & Young AB som revisor för tiden t.o.m. nästa årsstämma.

Vissa mindre justeringar av principerna för utseende av valberedning
Stämman följde valberedningens förslag och beslutade i enlighet med framlagt förslag.

Utdelning A- och B-aktier
Stämman beslutade om en utdelning om 1,25 kr per aktie av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 28 mars 2024 och utbetalning beräknas ske den 4 april 2024.

Ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2024/2028 för VD och övriga nyckelpersoner i Ratos bestående av konvertibler och teckningsoptioner (gemensamt ”Instrumenten”), genom en riktad emission av högst 1 750 000 konvertibler och en riktad emission av högst 650 000 teckningsoptioner; dock kan sammanlagt högst 1 750 000 Instrument emitteras. Ökningen av bolagets aktiekapital kan därmed vid fullt utnyttjande av Instrumenten uppgå till högst 5 512 500 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt villkoren för programmet).

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade om ett bemyndigade till styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman beslutade vidare om ett bemyndigade till styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, överlåta samtliga innehavda egna aktier, dels genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dels utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt.

Bemyndigande om nyemission av B-aktier att användas vid förvärv
Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning eller genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Bemyndigandet omfattar totalt högst 35 miljoner aktier av serie B.

Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets webbplats, www.ratos.com.


För ytterligare information:
Per-Olof Söderberg, Styrelseordförande
+46 8 700 17 00

Magnus Stephensen, Chefsjurist
+46 8 700 17 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2024 kl. 16.45 CET.


Om Ratos
Ratos är en svensk bolagsgrupp med fokus på teknik- och infrastrukturlösningar, och består av 17 dotterbolag indelade i tre affärsområden: Construction & Services, Industry och Consumer. Nettoomsättning för bolagsgruppen (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 34 miljarder. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga dotterbolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.