Kommuniké från Ratos årsstämma den 28 mars 2023

Regulatorisk information 2023-03-28

Ratos årsstämma hölls den 28 mars 2023 på Lilla Cirkus, Cirkus i Stockholm.


Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Val av styrelse och revisor m.m.
Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att utse sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter, samt att omvälja ledamöterna Per-Olof Söderberg, som även omvaldes till ordförande i styrelsen, Tone Lunde Bakker, Ulla Litzén, Karsten Slotte, Jan Söderberg och Jonas Wiström (vd). För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till www.ratos.com.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om ett höjt arvode till styrelsens ordförande med 20 000 kronor (till 990 000 kronor), höjt arvode till resten av styrelsen, förutom vd Jonas Wiström, med 10 000 kronor (till 510 000 kronor) per ledamot. För ledamöterna i revisionsutskottet höjs arvodet med 50 000 kronor till utskottets ordförande (till 300 000 kronor) och oförändrat arvode till utskottets ledamöter (100 000 kronor). För ersättningsutskottet utgår ett oförändrat arvode till såväl ordföranden som till ledamöter (75 000 kronor). Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman omvalde Ernst & Young AB som revisor för tiden t.o.m. nästa årsstämma.

Utdelning A- och B-aktier
Stämman beslutade om en utdelning om 0,84 kr per aktie av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 30 mars 2023 och utbetalning beräknas ske den 4 april 2023.

Ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2023/2027 för VD och övriga nyckelpersoner i Ratos bestående av konvertibler och teckningsoptioner (gemensamt Instrumenten), genom en riktad emission av högst 1 650 000 konvertibler och en riktad emission av högst 650 000 teckningsoptioner; dock kan sammanlagt högst 1 650 000 Instrument emitteras. Ökningen av bolagets aktiekapital kan därmed vid fullt utnyttjande av Instrumenten uppgå till högst 5 197 500 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt villkoren för programmet).

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade om ett bemyndigade till styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman beslutade vidare om ett bemyndigade till styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, överlåta samtliga innehavda egna aktier, dels genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dels utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt.

Bemyndigande om nyemission av B-aktier att användas vid förvärv
Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratosaktier. Bemyndigandet omfattar totalt högst 35 miljoner aktier av serie B.

Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets webbplats, www.ratos.com.


För ytterligare information:
Per-Olof Söderberg, Styrelseordförande
+46 8 700 17 00

Magnus Stephensen, Chefsjurist
+46 8 700 17 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2023 kl. 17.15 CEST.


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 16 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 32 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.