Preliminär finansiell information avseende kvartal 4 samt helår 2023 och förslag till utdelning

Regulatorisk information 2024-01-22

Fortsatt starka kassaflöden, minskad skuldsättning och förbättrade resultat. Resultatet påverkades positivt av uppskrivning i Aibel samt negativt av nedskrivningar i Expin Group och Plantasjen.


Kvartal 4 2023
 


-   Nettoomsättningen uppgick till 7 960 MSEK (8 195)


-   Justerad1) EBITA uppgick till 326 MSEK (318)


-   EBITA uppgick till 1 982 MSEK (318). EBITA påverkades positivt av reversering av tidigare nedskrivning av innehavet i Aibel om 1 656 MSEK


-   Rörelseresultatet uppgick till 1 206 MSEK (282) och påverkades positivt av reversering av tidigare nedskrivning av innehavet i Aibel och negativt av nedskrivning av goodwill och bokförda värden i Expin Group samt nedskrivning av goodwill i Plantasjen


-   Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,15 SEK (-0,11) 2)


-   Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,45 SEK (-0,11)


-   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 882 MSEK (21)Helår 2023
 


-   Nettoomsättningen uppgick till 33 748 MSEK (29 875)


-   Justerad1) EBITA uppgick till 2 244 MSEK (1 966)


-   EBITA uppgick till 3 901 MSEK (1 718)


-   Rörelseresultatet uppgick till 3 010 MSEK (1 618)


-   Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,43 SEK (2,08) 2)


-   Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,72 SEK (1,68)


-   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 275 MSEK (1 431)


-   Justerad skuldsättningsgrad exklusive finansiell leasing uppgick till 1,1x (2,5x) 3)


-   Skuldsättningsgrad exklusive finansiell leasing uppgick till 0,7x (2,5x)


-   Styrelsen i Ratos föreslår en utdelning för helåret 2023 om 1,25 SEK per aktie (0,84)


 


1) För definition se https://www.ratos.com/sv/investerare/definitions/. EBITA är justerad för reversering av nedskrivning av innehavet i Aibel med 1 656 MSEK (avser Ratos kontrollerande andel).


2) Resultat per aktie är justerat för reverserad nedskrivning av innehavet i Aibel med 1 060 MSEK (avser resultat hänförlig till moderbolagets aktieägare) samt nedskrivning av goodwill i Expin Group och Plantasjen.


3) Justerad för reversering av nedskrivning i Aibel.Reverserad nedskrivning av innehavet i Aibel
Aibel har utvecklats mycket positivt under de senaste åren och en transformation från fossil till förnybar energi pågår. En majoritet av orderstocken består idag av kontrakt relaterade till offshore wind och elektrifiering. För 2023 uppgick EBITA till 899 MNOK och bolaget avslutade året med en nettokassa uppgående till 1 865 MNOK och en orderstock om 32 miljarder NOK. Som en följd av detta är den nedskrivning som skedde av innehavet i Aibel under 2016 ej längre motiverad och har därför reverserats i kvartalet.

Nedskrivning av goodwill och bokförda värden i Expin Group
Ratos har under perioden konstaterat fel i bokföringen inom NVBS Projekt och NVBS Anläggning (två dotterbolag i Expin Group), vilka till största del är hänförliga till tiden före Ratos förvärv av bolaget. Ratos utreder om de nu rättade felen uppstått på grund av oegentligheter. Till följd av detta har förvärvsanalysen justerats, vilket ökat den ursprungligt redovisade goodwillen med 308 MSEK. Expin Group har vidare beslutat att lämna marknaden för anläggningsprojekt och fokusera verksamheten på så kallade BEST-projekt (Bana El Signal och Tele). Sammantaget har detta medfört en nedskrivning av goodwill om 524 MSEK i perioden. Expin Group verkar på en marknad med stark tillväxt och de konstaterade, nu rättade, felaktigheterna i tidigare projekt bedöms ej påverka bolagets långsiktiga intjäningsförmåga. Sammantaget har goodwillbeloppet hänförligt till förvärvet minskat från 666 MSEK till 450 MSEK efter de genomförda justeringarna.

Nedskrivning av goodwill i Plantasjen
Plantasjen har under de senaste två åren haft en svag finansiell utveckling. I samband med den årliga nedskrivningsprövningen i det fjärde kvartalet har en nedskrivning av goodwill om 250 MSEK gjorts. Under 2024 kommer ett omfattande kostnadsbesparingsprogram att genomföras.

Representanter för media är välkomna att kontakta kommunikationschef Josefine Uppling vid intervjuförfrågningar.

Stockholm den 22 januari 2024
Jonas Wiström
Vd och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:

Josefine Uppling, Vice President Communication and Sustainability
+46 76 114 54 21, josefine.uppling@ratos.com

Jonas Ågrup, CFO and IR
+46 8 700 17 00

Jonas Wiström, President and CEO
+46 8 700 17 00

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2024 kl. 07.00 CET.