Ratos AB – förändring i antal aktier och röster

Regulatorisk information 2021-11-30


Det andra tillfället för konvertering av konvertibler till aktier enligt det incitamentsprogram för verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos som årsstämman 2018 beslutade om har genomförts under november 2021. Genom konverteringen har antalet B-aktier ökat med 40 000 st och antalet röster med 4 000 st. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 1 022 927 283 SEK.


 


 


Före konverteringen, antal

 

 

Efter konverteringen, antal

 

A-aktier:

84 637 060

 

A-aktier:

84 637 060

B-aktier:

240 061 760

 

B-aktier:

240 101 760

Totalt antal aktier:

324 698 820

 

Totalt antal aktier:

324 738 820

Totalt antal röster:

108 643 236

 

Totalt antal röster:

108 647 236


 


 


 


 


För ytterligare information:
Magnus Stephensen, Chefsjurist
072-517 52 00


 


 


Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2021 kl. 08:00 CET.


 


 


Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 12 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.