Ratos AB – förändring i antal aktier och röster

Regulatorisk information 2022-05-31


Det andra tillfället för utnyttjande av teckningsoptioner enligt det incitamentsprogram för verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos som årsstämman 2018 beslutade om har genomförts under maj 2022. Genom utnyttjande av teckningsoptioner har antalet B-aktier ökat med 142 264 st och antalet röster med 14 226,40 st. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 1 023 375 414,60 SEK.

 


Före utnyttjande av teckningsoptioner, antal

 

Efter utnyttjande av teckningsoptioner, antal

A-aktier:

84 637 060

 

A-aktier:

84 637 060

B-aktier:

240 101 760

 

B-aktier:

240 244 024

Totalt antal aktier:

324 738 820

 

Totalt antal aktier:

324 881 084

Totalt antal röster:

108 647 236,00

 

Totalt antal röster:

108 661 462,40

För ytterligare information:
Magnus Stephensen, Chefsjurist
072-517 52 00


Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 08:00 CEST.


Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 14 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 25 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.