Ratos AB – förändring i antal aktier och röster

Regulatorisk information 2022-08-31


Det tredje tillfället för utnyttjande av teckningsoptioner enligt det incitamentsprogram för verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos som årsstämman 2018 beslutade om och det första tillfället för konvertering av konvertibler enligt det incitamentsprogram för verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos som årsstämman 2019 beslutade om har genomförts under augusti 2022. Genom utnyttjande av 40 000 teckningsoptioner och konvertering av 738 800 konvertibler har antalet B-aktier ökat med 778 800 st och antalet röster med 77 880 st. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 1 026 227 437,20 SEK.

 


Före utnyttjande av teckningsoptioner och konvertering, antal

 

Efter utnyttjande av teckningsoptioner och konvertering, antal

A-aktier:

84 637 060

 

A-aktier:

84 637 060

B-aktier:

240 370 628

 

B-aktier:

241 149 428

Totalt antal aktier:

325 007 688

 

Totalt antal aktier:

325 786 488

Totalt antal röster:

108 674 122,80

 

Totalt antal röster:

108 752 002,80

För ytterligare information:
Magnus Stephensen, Chefsjurist
072-517 52 00


Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2022 kl. 08:00 CEST.


Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 15 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 26 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.