Ratos AB – förändring i antal aktier och röster

Regulatorisk information 2024-02-29


Det femte tillfället för utnyttjande av teckningsoptioner enligt det incitamentsprogram för verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos som årsstämman 2019 beslutade om har genomförts under februari 2024. Genom utnyttjande av 329 200 teckningsoptioner har antalet B-aktier ökat med 329 200 st och antalet röster med 32 920 st. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 1 029 563 917,20 SEK.

 


Före utnyttjande av teckningsoptioner och konvertering, antal

 

Efter utnyttjande av teckningsoptioner och konvertering, antal

A-aktier:

84 637 060

 

A-aktier:

84 637 060

B-aktier:

241 879 428

 

B-aktier:

242 208 628

Totalt antal aktier:

326 516 488

 

Totalt antal aktier:

326 845 688

Totalt antal röster:

108 825 002,80

 

Totalt antal röster:

108 857 922,80
För ytterligare information:
Magnus Stephensen, Chefsjurist
072-517 52 00


Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 08:00 CET.


Om Ratos
Ratos är en svensk bolagsgrupp med fokus på teknik- och infrastrukturlösningar, och består av 17 dotterbolag indelade i tre affärsområden: Construction & Services, Industry och Consumer. Nettoomsättning för bolagsgruppen (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 34 miljarder. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga dotterbolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.