Ratos AB – förändring i antal aktier och röster

Regulatorisk information 2024-03-28


Det fjärde tillfället för konvertering av konvertibler enligt det incitamentsprogram för verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos som årsstämman 2020 beslutade om har genomförts under mars 2024. Genom konvertering av 240 000 konvertibler har antalet B-aktier ökat med 240 000 st och antalet röster med 24 000 st. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 1 030 319 917,20 SEK.

 


Före utnyttjande av teckningsoptioner och konvertering, antal

 

Efter utnyttjande av teckningsoptioner och konvertering, antal

A-aktier:

84 637 060

 

A-aktier:

84 637 060

B-aktier:

242 208 628

 

B-aktier:

242 448 628

Totalt antal aktier:

326 845 688

 

Totalt antal aktier:

327 085 688

Totalt antal röster:

108 857 922,80

 

Totalt antal röster:

108 881 922,80




För ytterligare information:
Magnus Stephensen, Chefsjurist
072-517 52 00


Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2024 kl. 08:00 CET.


Om Ratos
Ratos är en svensk bolagsgrupp med fokus på teknik- och infrastrukturlösningar, och består av 17 dotterbolag indelade i tre affärsområden: Construction & Services, Industry och Consumer. Nettoomsättning för bolagsgruppen (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 34 miljarder. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga dotterbolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.