Ratos AB – förändring i antal aktier och röster

Regulatorisk information 2021-08-31


Det första tillfället för konvertering av konvertibler till aktier enligt det incitamentsprogram för verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos som årsstämman 2018 beslutade om har genomförts under augusti 2021. Genom konverteringen har antalet B-aktier ökat med 557 924 st och antalet röster med 55 792,4 st. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 1 022 801 283 SEK.


Före konverteringen, antal Efter konverteringen, antal
A-aktier: 84 637 060 A-aktier: 84 637 060
B-aktier: 239 503 836 B-aktier: 240 061 760
Totalt antal aktier: 324 140 896 Totalt antal aktier: 324 698 820
Totalt antal röster: 108 587 443,60 Totalt antal röster: 108 643 236,00
 

För ytterligare information:
Magnus Stephensen, Chefsjurist
072-517 52 00


Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 08:00 CEST.


Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 12 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.