Ratos AB: Justerad EBITA upp 28% i det första kvartalet – fortsatt god försäljningstillväxt

Regulatorisk information 2023-04-27


Kvartal 1 2023


  • Justerad EBITA uppgick till 324 MSEK (253)
  • Rörelseresultatet uppgick till 285 MSEK (5)
  • Resultatet föregående år påverkades negativt av en orealiserad förlust om -100 MSEK i samband med omvärdering av aktier i Dun & Bradstreet Holding Inc samt omstruktureringskostnader om -130 MSEK hänförligt till Diab
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,09 SEK (-0,66)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 507 MSEK (-379)
  • Skuldsättningsgrad exklusive finansiell leasing uppgick till 2,2x (0,9x)

 


Väsentliga händelser under samt efter kvartalets slut


  • 15 februari förvärvade HL Display, som ingår i affärsområdet Industry, bolaget Akriform Plast AB och den 3 april förvärvades bolagen Oechsle Display Systems och werba print & display
  • Ratos har under kvartalet inlett processen med tvångsinlösen av återstående aktier i Semcon, processen beräknas slutföras under andra kvartalet 2023


”Justerad EBITA uppgick till 324 MSEK (253) i kvartalet, en ökning med 28%. EBITA påverkades negativt av Plantasjen som minskade sitt resultat med 111 MSEK framför allt på grund av ogynnsamt väder under mars månad. Koncernens omsättning i kvartalet ökade med 26% till 7 817 MSEK varav 8% utgör organisk tillväxt. Efterfrågan var fortsatt god med hög orderingång i kvartalet. De genomförda förvärven har utvecklats väl och synergier har redan skapats mellan bolagen. Kassaflödet förbättrades och Ratos skuldsättningsgrad minskade till 2,2x.”


Jonas Wiström, vd och koncernchef, Ratos

En presentation av rapporten kommer att hållas idag kl. 09.00 CEST. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som webcast på Ratos webbplats, www.ratos.com.

Presentationen kan följas live på Youtube via följande länk: https://youtube.com/live/LKaop4fJ4Uk

Deltagare som vill ställa frågor i direktsändningen ombeds att föranmäla sig till helena.jansson@ratos.com för en personlig inbjudan.

Representanter för media är välkomna att kontakta kommunikationschef Josefine Uppling vid intervjuförfrågningar.

Stockholm den 27 april 2023
Jonas Wiström
Vd och koncernchef


För ytterligare information, besök www.ratos.com eller kontakta:
Josefine Uppling, kommunikations- och hållbarhetschef
076-114 54 21
josefine.uppling@ratos.com

Jonas Ågrup, CFO och IR
08-700 17 00

Jonas Wiström, vd och koncernchef
08-700 17 00

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 kl. 07.00 CEST.


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 16 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 32 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.