Ratos AB: Ökad EBITA, starka kassaflöden och minskad skuldsättning

Regulatorisk information 2023-07-19


Kvartal 2 2023


 • Justerad EBITA uppgick till 1 078 MSEK (963)
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 038 MSEK (925)
 • Periodens resultat uppgick till 682 MSEK (689) och minskade på grund av ett försämrat finansnetto om -107 MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,79 SEK (1,83)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 024 MSEK (1 054)


Januari-juni 2023


 • Justerad EBITA uppgick till 1 402 MSEK (1 215)
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 323 MSEK (930)
 • Rörelseresultatet föregående år påverkades negativt av en orealiserad förlust om -118 MSEK i samband med omvärdering av aktier i Dun & Bradstreet Holding Inc samt omstruktureringskostnader om -130 MSEK hänförligt till Diab
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,71 SEK (1,17)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 531 MSEK (674)
 • Skuldsättningsgrad exklusive finansiell leasing uppgick till 1,6x (0,6x)


Väsentliga händelser under samt efter kvartalets slut


 • Ratos har under andra kvartalet slutfört processen med tvångsinlösen av återstående aktier i Semcon, bolaget är per den 30 juni ett helägt dotterbolag
 • 3 april förvärvade HL Display bolagen Oechsle Display Systems och werba print & display
 • 2 juni tecknade Speed Group avtal om att förvärva Supplier Partner, ett Göteborgsbaserat företag inom industrilogistik


”Justerad EBITA uppgick till 1 078 MSEK (963) i kvartalet, en ökning med 12%. Exklusive förvärven av Knightec och Semcon, som båda gjordes under hösten 2022, ökade EBITA med 9%. Koncernens omsättning i kvartalet ökade med 19% till 10 001 MSEK, varav 7% utgör organisk tillväxt. Kassaflödet var starkt och Ratos skuldsättningsgrad minskade till 1,6x jämfört med 2,5x vid utgången av 2022.”


Jonas Wiström, vd och koncernchef, Ratos

En presentation av rapporten kommer att hållas idag kl. 09.00 CEST. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som webcast på Ratos webbplats, www.ratos.com.

Presentationen kan följas live på Youtube via följande länk: https://youtube.com/live/7LR1TozAeYg?feature=share

Deltagare som vill ställa frågor i direktsändningen ombeds att föranmäla sig till helena.jansson@ratos.com för en personlig inbjudan.

Representanter för media är välkomna att kontakta kommunikationschef Josefine Uppling vid intervjuförfrågningar.

Stockholm den 19 juli 2023
Jonas Wiström
Vd och koncernchef

För ytterligare information, besök www.ratos.com eller kontakta:
Josefine Uppling, kommunikations- och hållbarhetschef
076-114 54 21
josefine.uppling@ratos.com

Jonas Ågrup, CFO och IR
08-700 17 00

Jonas Wiström, vd och koncernchef
08-700 17 00

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2023 kl. 07.00 CEST.


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 16 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 33 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.