Ratos AB: Stabilt resultat och viktiga förvärv i ett utmanande kvartal

Regulatorisk information 2022-07-18


Kvartal 2 2022


 • Justerad1) EBITA uppgick till 963 MSEK (1 035)
 • Rörelseresultatet uppgick till 925 MSEK (915)
 • Periodens resultat uppgick till 689 MSEK (679)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,83 SEK (1,84) för kvarvarande verksamhet
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 824 MSEK (1 188)

 


Januari-juni 2022


 • Justerad1) EBITA uppgick till 1 215 MSEK (1 211)
 • Rörelseresultatet uppgick till 930 MSEK (1 069)
 • Periodens resultat uppgick till 551 MSEK (2 412), föregående års resultat påverkades positivt av försäljningen av Bisnode med 1 816 MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,17 SEK (1,85) för kvarvarande verksamhet
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 335 MSEK (578)
 • Skuldsättningsgrad exklusive finansiell leasing uppgick till 0,6x (-0,7x)

 


Väsentliga händelser under samt efter periodens slut


 • 16 maj förvärvade Ratos 74% av bolaget NVBS Rail Group Holding AB (NVBS), som ingår i affärsområdet Construction & Services
 • 1 juni avyttrade Ratos samtliga sina aktier i Dun & Bradstreet. Affären stärkte Ratos kassa med cirka 700 MSEK och påverkade EBITA för andra kvartalet 2022 med -18 MSEK
 • 15 juni tecknade Ratos avtal om att förvärva 70% av konsultbolaget Knightec som kommer att ingå i affärsområdet Industry. Förvärvet beräknas slutföras i början av augusti
 • 1 juli förvärvade NVBS anläggningsföretaget TKBM Entreprenad AB

 


1) För definition se sid 22 i rapporten. EBITA för kv2 2022 är justerat med omvärdering och realisationsresultat noterade aktier -18 MSEK (-113). EBITA för kv1-2 är justerat med omvärdering och realisationsresultat noterade aktier -118 MSEK (-131) samt omstruktureringskostnader om -130 MSEK hänförligt till Diab.

”Omsättningen uppgick till 8 420 MSEK, viket är en ökning med 20% jämfört med föregående år. Under kvartalet förvärvades NVBS och avtal tecknades om att förvärva Knightec. Båda bolagen passar utmärkt in i vår industriella strategi med synergier och kommer att följas av flera satsningar i respektive bransch. Vi levererar ett stabilt resultat och växer i linje med våra finansiella mål trots utmaningarna i omvärlden. Det andra kvartalets justerade EBITA uppgick till 963 MSEK, vilket är 7% lägre jämfört med föregående år. Plantasjen påverkades i kvartalet av ogynnsamt väder, inflation och avtagande pandemieffekt”.

Jonas Wiström, vd och koncernchef, Ratos

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 09.00 CEST för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Ratos webbplats, www.ratos.com.

Länk till audiocast: https://financialhearings.com/event/44161De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
SE: +46 8 505 583 54
UK: +44 333 300 9263
US: +1 646 722 4903

Representanter för media är välkomna att kontakta kommunikationschef Josefine Uppling vid intervjuförfrågningar.

Stockholm den 18 juli 2022
Jonas Wiström
Vd och koncernchef


För ytterligare information, besök www.ratos.com eller kontakta:
Josefine Uppling, kommunikations- och hållbarhetschef
076-114 54 21
josefine.uppling@ratos.com

Jonas Ågrup, CFO och IR
08-700 17 00

Jonas Wiström, vd och koncernchef
08-700 17 00

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2022 kl. 07.00 CEST.


Om Ratos


Ratos bolagsgrupp består av 14 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 25 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.