Ratos AB: Starka kassaflöden, låg skuldsättning och ökat resultat

Regulatorisk information 2024-02-12


Kvartal 4 2023


 • Justerad EBITA uppgick till 326 MSEK (318)
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 206 MSEK (282)
 • Periodens resultat uppgick till 980 MSEK (45)
 • Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,15 MSEK (-0,11)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,45 SEK (-0,11)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 882 MSEK (21)


Helår 2023


 • Justerad EBITA uppgick till 2 244 MSEK (1 966)
 • Rörelseresultatet uppgick till 3 010 MSEK (1 618)
 • Periodens resultat uppgick till 2 006 MSEK (879)
 • Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,43 SEK (2,08)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,72 SEK (1,68)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 275 MSEK (1 431)
 • Justerad skuldsättningsgrad exklusive finansiell leasing uppgick till 1,1x (2,3x)
 • Skuldsättningsgrad exklusive finansiell leasing uppgick till 0,7x (2,5x)
 • Styrelsen i Ratos föreslår en utdelning för helåret 2023 om 1,25 SEK per aktie (0,84)


Väsentliga händelser under samt efter kvartalets slut


 • En reversering av tidigare nedskrivning av Aibel om 1 656 MSEK har gjorts i perioden och påverkar redovisad EBITA positivt
 • Till följd av fel i bokföringen inom NVBS Projekt och NVBS Anläggning (två dotterbolag inom Expin Group) har förvärvsanalysen justerats, vilket ökat ursprunglig goodwill med 308 MSEK. Expin Group har vidare beslutat att lämna marknaden för anläggningsprojekt. Sammantaget har detta medfört en nedskrivning av goodwill om 524 MSEK i perioden
 • I samband med den årliga nedskrivningsprövningen i det fjärde kvartalet har en nedskrivning av goodwill i Plantasjen om 250 MSEK redovisats
 • HL Display har efter kvartalets slut tecknat avtal om att förvärva pr trading-Flekota A/S, som är bolagets distributionspartner i Danmark

”Justerad EBITA i kvartalet uppgick till 326 MSEK och till 2 244 MSEK för helåret, en ökning med 2% respektive 14%. Omsättningen i kvartalet uppgick till 7 960 MSEK och till 33 748 MSEK för helåret, en minskning med 3% respektive en ökning med 13%. Det fria kassaflödet uppgick till 3 073 MSEK för helåret och skuldsättningsgraden uppgick till 0,7x (2,5x). Fortsatt starka kassaflöden och en låg skuldsättning innebär att vi kan accelerera takten med tilläggsförvärv.”


Jonas Wiström, vd och koncernchef, Ratos

En presentation av rapporten kommer att hållas idag kl. 09.00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som webcast på Ratos webbplats, www.ratos.com.

Presentationen kan följas live på Youtube via följande länk:
https://youtube.com/live/7Hg1raV2EpQ?feature=share

Deltagare som vill ställa frågor i direktsändningen ombeds att föranmäla sig till helena.jansson@ratos.com för en personlig inbjudan.

Representanter för media är välkomna att kontakta kommunikationschef Josefine Uppling vid intervjuförfrågningar.

Stockholm den 12 februari 2024
Jonas Wiström
Vd och koncernchef

För ytterligare information, besök www.ratos.com eller kontakta:
Josefine Uppling, kommunikations- och hållbarhetschef
076-114 54 21
josefine.uppling@ratos.com

Jonas Ågrup, CFO och IR
08-700 17 00

Jonas Wiström, vd och koncernchef
08-700 17 00

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2024 kl. 07.00 CET.


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 17 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.