Ratos: Arcus första handelsdag på Oslo Børs 1 dec

2016-11-30


30 november 2016

Inte för offentliggörande, distribution eller publicering, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada eller Japan.

Arcus ASA (publ) noteras på Oslo Børs (ticker ARCUS) och första handelsdag blir den 1 december 2016. Arcus genomför full emittering av nya aktier enligt erbjudandet och Ratos och övriga aktieägare genomför försäljning av befintliga aktier, varvid en bred ägarspridning har uppnåtts. Det slutgiltiga priset i erbjudandet har fastställts till 43 NOK per aktie. Ratos ägarandel uppgår efter noteringen till cirka 30 procent. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Ratos ägarandel att minska till cirka 21 procent. Ratos exitvinst uppgår till 1,4 miljarder kronor motsvarande en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om 30 procent och en money multiple om 5,6x i SEK (6,1x i NOK).

  • Priset i Erbjudandet har fastställts till 43 NOK per aktie vilket motsvarar ett marknadsvärde på samtliga aktier i Arcus om cirka 2,9 miljarder NOK.
  • Arcus emitterar 18 023 255 nya aktier i samband med Erbjudandet vilket tillför Arcus en bruttolikvid om 775 MNOK. Det totala antalet utestående aktier uppgår till 68 023 255 efter nyemissionen.
  • Ratos har avyttrat 21 125 454 aktier till ett sammanlagt värde om cirka 900 miljoner kronor.
  • Ratos har dessutom utfärdat en övertilldelningsoption om 6 502 909 aktier motsvarande 15 procent av det totala antalet aktier som omfattades av erbjudandet och cirka 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Övertilldelningsoptionen kan komma att utnyttjas inom 30 kalenderdagar efter första handelsdagen. Ratos har förbundit sig att inte sälja några ytterligare aktier i Arcus (förutom eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoptionen) under en period om 180 dagar efter första handelsdagen.
  • Erbjudandet övertecknades flera gånger. Samtliga investerare som anmält sig för förvärv av aktier inom erbjudandet till allmänheten har tilldelats aktier. Första handelsdag för Arcus aktier på Oslo Børs är den 1 december 2016.

Mikael Norlander, Investment Director Ratos, kommenterar:
- Det har varit mycket stort intresse för noteringen från både privatpersoner och institutioner i Norge och internationellt, vilket är glädjande och lägger grund för en god start för Arcus som noterat bolag. Under våra elva år som ägare har Arcus utvecklats från en i huvudsak norsk spritproducent till en av Nordens ledande vin- och spritleverantörer och vi ser nu fram emot att fortsätta vårt starka ägarengagemang i samverkan med alla nya aktieägare.

Finansiella effekter för Ratos
Ratos exitvinst i samband med noteringsdagen uppgår till cirka 1,4 miljarder kronor motsvarande en genomsnittlig årlig avkastning (IRR) om cirka 30 procent. Ratos har därmed erhållit cirka 5,6x investeringen i SEK (Money Multiple) (6,1x i lokal valuta). Vid transaktionen övergår Arcus från ett dotterbolag till att vara ett intressebolag i Ratos-koncernen. I enlighet med IFRS omvärderas då hela innehavet, baserat på noteringskursen. Exitvinsten innefattar därmed både det realiserade värdet på sålda aktier och värdestegring från omvärdering av de aktier som behålls.
                                                                 
Rådgivare och ytterligare information
ABG Sundal Collier ASA och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Oslo Branch, är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet. Carnegie AS agerar som Joint Bookrunner. Advokatfirmaet Wiersholm AS är legala rådgivare till Bolagets säljande aktieägare. Advokatfirmaet Thommessen AS är legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

För ytterligare information:
Mikael Norlander, Investment Director Ratos, 08-700 17 24
Elin Ljung, Head of Corporate Communications Ratos, 08-700 17 20
Per Bjørkum, Head of Communications Arcus, +47 922 55 777


VIKTIG INFORMATION
Varken detta pressmeddelande eller informationen häri får publiceras, distribueras eller offentliggöras, helt eller delvis, i USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämplig lagstiftning. Publicering, distribution och offentliggörande av detta pressmeddelande kan vara föremål för legala restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som mottar dokument och annan information som det hänvisas till häri måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning i sådana jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte något erbjudande avseende värdepapper utgivna av Arcus ASA ("Värdepapperna") till någon person eller i någon jurisdiktion. Värdepapperna har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") och får i avsaknad av registrering inte erbjudas eller säljas i USA förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat i USA. Arcus ASA har inte för avsikt att registrera Värdepapperna i USA eller att genomföra ett erbjudande av Värdepapperna till allmänheten i USA.

Ett erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att lämnas genom ett prospekt upprättat av Arcus ASA. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) nedan benämnt "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte teckna eller förvärva Värdepapper annat är på grundval av information som ingår i nämnda prospekt. När prospektet publicerats kommer det finnas tillgängligt på Arcus ASA:s huvudkontor och, med vissa begränsningar, på bolagets hemsida.

I andra medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) än Norge som har implementerat Prospektdirektivet riktar sig detta pressmeddelande endast till kvalificerade investerare enligt definitionen i Prospektdirektivet, dvs. endast till investerare som kan delta i erbjudandet utan krav på godkänt prospekt (inklusive passportering) i sådant medlemsland.

Detta pressmeddelande får endast distribueras och riktar sig endast till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 i dess nuvarande lydelse ("Ordern") eller (ii) s.k. high net worth entities, eller andra personer till vilka detta pressmeddelande lagligen får kommuniceras, som omfattas av Artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Den som inte är en relevant person får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande. Alla investeringar och investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för, och kommer endast riktas till, relevanta personer. Personer som vidarebefordrar det här pressmeddelandet måste försäkra sig om att det är tillåtet att göra så.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information. Framåtriktad information är information som inte är grundad på historisk fakta och kännetecknas av ord som "anser", "syftar", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "bör" och liknande uttryck. Framåtriktad information är baserad på ett antal antaganden, varav många i sin tur är baserade på en rad ytterligare antaganden. Även om Arcus ASA ansett att dessa antaganden var rimliga vid när de gjordes är de till sin natur förenade med såväl kända som okända väsentliga risker, osäkerhetsfaktorer, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse samt ligger utanför Arcus ASA:s kontroll. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, eventualiteter och andra viktiga faktorer kan innebära att faktiska förhållanden väsentligen avviker från vad som uttryckligen eller underförstått uttalas genom framåtriktad information i detta pressmeddelande.

Erbjudandet kan komma att påverkas av en rad omständigheter, bl.a. marknadsförhållanden, och det kan inte garanteras att erbjudandet kommer att slutföras eller att noteringen kommer att genomföras.

Vissa belopp i detta dokument, inklusive finansiell information, har avrundats. Följaktligen kan det förekomma att vissa summor och procentuella förändringar som ingår i detta dokument inte överensstämmer exakt med angivna totalbelopp.

Den information, de uttalanden samt den framåtriktade information som ingår i detta pressmeddelande gäller endast per denna dag och kan komma att förändras utan förvarning.

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2016                                             17 februari 2017

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 20  nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Konsumentvaror/Handel och Industri. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 15 500 medarbetare.