Ratos: Bokslutskommuniké 2016

Regulatorisk information 2017-02-17


PRESSMEDDELANDE  17 februari 2017    

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 08.00 CET.

Utveckling i bolagsportföljen

 • Omsättningstillväxt +13%, justerat för Ratos ägarandel, portföljens nettoomsättning uppgick till 22 794 Mkr (20 164)
 • Operativ EBITA-utveckling -2%, justerat för Ratos ägarandel, främst hänförligt till svag utveckling i GS-Hydro. Portföljens operativa EBITA uppgick till 1 384 Mkr (1 414)
 • EBITA-utveckling -19%, justerat för Ratos ägarandel. Portföljens EBITA uppgick till 1 005 Mkr (1 233)

Förvärv och avyttringar

 • Förvärven av Serena Properties, airteam, Oase Outdoors, Gudrun Sjödén Group och Plantagen har slutförts
 • Försäljning av Euromaint, Mobile Climate Control samt försäljning av Analytical Instruments, en del av Biolin Scientific
 • Börsnotering av Arcus
 • Avtal tecknat om försäljning av AH Industries

Finansiell information

 • Nedskrivning av bokförda värden under året i Aibel, AH Industries, Biolin Scientific, Euromaint, GS-Hydro och Jøtul uppgår till 1,9 miljarder kronor, hänförligt till moderbolagets ägare, varav 1,1 miljarder kronor hänförligt Aibel
 • Resultat/resultatandelar från bolag uppgick till 295 Mkr (664), svag resultatutveckling i främst GS-Hydro och Aibel
 • Förslag till utdelning 2,00 kr/aktie (3,25)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,79 kr (1,29)
 • Likvida medel i moderbolaget uppgick till 2 677 Mkr (4 677)

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-566 426 95 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

Stockholm den 17 februari 2017
Magnus Agervald
VD

För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Årsstämma                                                                     6 april 2017
Delårsrapport januari-mars 2017                               8 maj 2017
Delårsrapport januari-juni 2017                                 17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017                    14 november 2017

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 19 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Konsumentvaror/Handel, Bygg och Energi. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 15 000 medarbetare.