Ratos: Bokslutskommuniké 2017

Regulatorisk information 2018-02-16


Pressmeddelande 16 februari 2018

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08.00 CET.

Utveckling i bolagsportföljen helår 2017

 • Omsättning -2%
 • EBITA uppgick till 1 048 Mkr (1 008), +4%
 • Operativ EBITA uppgick till 1 162 Mkr (1 336), -13%

Förvärv och avyttringar

 • Försäljning av Nebula och Serena Properties slutfördes under tredje kvartalet, total exitvinst 594 Mkr
 • GS-Hydro Holding Oy samt GS-Hydro Oy försattes under tredje kvartalet i konkurs
 • Försäljning av resterande aktieinnehav i Arcus under första kvartalet, exitvinst 33 Mkr
 • Försäljning av AH Industries slutfördes under första kvartalet, exitförlust 32 Mkr

Finansiell information

 • Nedskrivning av bokförda värden i Diab och HL Display uppgår till totalt 550 Mkr (2 504)
 • Koncernens nettoomsättning 23 059 Mkr (25 228)
 • Resultat före skatt 658 Mkr (-890)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning 0,72 kr (-1,79)
 • Förslag till utdelning 2,00 kr/aktie (2,00)
 • Inlösen av samtliga preferensaktier av serie C, sammanlagd inlösenlikvid 1 300 Mkr
 • Likvida medel i moderbolaget 2 226 Mkr (2 677)

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-566 426 69 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

Stockholm den 16 februari 2018
Jonas Wiström
VD

För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-mars 2018                   3 maj 2018
Årsstämma 2018                                           3 maj 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                     17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018          25 oktober 2018


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 14 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Bygg och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 13 200 medarbetare.