Ratos: Börsnotering av Inwido i september

2014-09-15

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
    handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, direkt eller indirekt,
          i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Japan.
Inwido och Ratos har beslutat att gå vidare med börsnoteringsplanerna och genomföra en ägarspridning av Inwidos aktier genom försäljning av befintliga aktier ("Erbjudandet"). Ratos är säljande aktieägare i Erbjudandet och avser att avyttra sammanlagt upp till 74,7% av totalt antal aktier i Inwido ("Bolaget") i samband med börsnoteringen, varav 55,0% ingår i grunderbjudandet, 10,0% i ett eventuellt utökat erbjudande, och ytterligare upp till 9,7% om en övertilldelningsoption utnyttjas till fullo. Prisintervallet för Inwidos aktier uppgår till 63-74 kr per aktie. Bolagets styrelse har ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq OMX Stockholm och första handelsdag beräknas till den 26 september 2014. Prospektet finns tillgängligt på www.inwido.com och www.ratos.se.
Erbjudandet i korthet:
* Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare. * Erbjudandet omfattar 31 882 143 aktier i Inwido motsvarande 55,0% av det totala antalet aktier i Bolaget. * Ratos har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare högst 5 796 525 aktier, motsvarande högst 10,0% av aktierna i Bolaget. Vidare har Ratos utfärdat en övertilldelningsoption om upp till 5 651 796 ytterligare aktier, motsvarande upp till 15,0% av det totala antalet aktier i Erbjudandet (upp till 9,7% av aktierna i Bolaget). * Om Ratos väljer att utöka Erbjudandet fullt ut, och om övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet, omfattar Erbjudandet totalt 43 330 464 aktier, motsvarande 74,7% av det totala antalet aktier i Bolaget. * Prisintervallet är 63-74 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av Inwido om cirka 3,7-4,3 miljarder kr. Priset förväntas offentliggöras den 26 september 2014. * Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige förväntas pågå 16 september-24 september 2014. * Anbudsförfarandet för institutionella investerare förväntas pågå 16 september-25 september 2014. * Prospektet med fullständiga villkor och anmälningssedlar finns tillgängliga på www.inwido.com och på www.ratos.se samt hos Carnegie, Handelsbanken och Avanza. Susanna Campbell, VD för Ratos, kommenterar:
"Under våra tio år som ägare har Inwido gått från att vara den ledande fönster- och dörrtillverkaren i Sverige till att vara ledande i Europa. De senaste åren har många omfattande förbättringsinitiativ genomförts för att stärka lönsamhet och effektivitet. När Inwido nu går in i nästa fas där effekterna från initiativen fullt ut ska tas tillvara är det vår och bolagets bedömning att det är en lämplig tidpunkt att notera bolaget och därmed också öka synligheten för Inwido och dess varumärken under deras fortsatta resa."
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef för Inwido, kommenterar:
"En börsnotering passar bra in i den fas vi befinner oss. Vi är en lönsam marknadsledare som ser fram emot att utvecklas ytterligare, nu i en noterad miljö."
"Vi anser oss stå bra rustade för en uppgång i marknaderna. Idag är vi störst i Europa på fönster med en rad starka lokala varumärken i portföljen. Nu börjar vi också se de första resultaten av det stora arbete vi gjort de senast åren med att effektivisera produktion, utveckla produktplattformar och förbättra processer."
Arne Frank, styrelseordförande för Inwido, kommenterar:
"Det är dags för Inwido att få prestera i en noterad miljö. VD Håkan Jeppsson och hans team har både kapacitet och börserfarenhet att genomföra nästa steg i affärsplanen. Den handlar om ständiga förbättringar av verksamheterna och fortsatt tillväxt på de starka hemmamarknaderna i Norden och utvalda marknader i Europa."
Pressträff idag kl 13:30
Inwido ordnar idag en press- och analytikerträff kl 13:30 hos Ratos (adress: Drottninggatan 2, Stockholm). Inwidos VD och koncernchef Håkan Jeppsson presenterar Bolaget och noteringen samt svarar på frågor. Även Ratos VD Susanna Campbell deltar liksom Inwidos CFO Peter Welin. Vänligen anmäl deltagande till jonna.opitz@inwido.com eller per telefon 08-700 17 00. Det finns även möjlighet att delta på telefon 08-505 201 10 (obs riktnummer måste slås). Pressträffen hålls på svenska.
Finansiella effekter för Ratos
Ratos exitvinst i samband med noteringsdagen beräknas uppgå till cirka 1 180 Mkr vid mittpunkten i prisintervallet. Då Inwido genom transaktionen övergår från att vara ett dotterbolag till att vara ett intressebolag till Ratos ska, enligt IFRS, hela innehavet i samband med övergången omvärderas till verkligt värde, vilket baseras på noteringskursen. Exitvinsten baseras därmed både på det realiserade värdet på sålda aktier och på värdestegringen från omvärderingen av de aktier som behålls. Den slutgiltiga exitvinsten kommer bl a att påverkas av Ratos resultatandel från Inwido under tiden fram till börsnoteringen. Ratos har netto investerat cirka 1 125 Mkr i Inwido och vid mittpunkten av prisintervallet uppgår genomsnittlig årlig avkastning (IRR) till cirka 15% och innebär att Ratos erhållit cirka 3,3 gånger investeringen.
Ratos ägarandel i Inwido kommer efter noteringen att uppgå till som lägst 21,5% (efter utökat erbjudande och fullt utnyttjad övertilldelningsoption) och som högst om enbart grunderbjudandet utnyttjas, till 41,3%. Ratos ägarandel i Inwido uppgår idag till 96,7%.
Bakgrund och motiv
Inwido bildades 2004 när Ratos förvärvade den svenska Elitfönstergruppen. Sedan dess har Inwido genom ett stort antal förvärv och genom organiska satsningar utvecklats till Europas största leverantör av innovativa, miljöanpassade fönster och dörrar med tillhörande tjänster och tillbehör - produkter som möjliggör smarta hem som kan förbättra människors vardag. Bolaget har över 20 varumärken, varav flera tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för fönster och dörrar på sina marknader t ex Elitfönster i Sverige, Diplomat i Norge, Pihla i Finland och KPK i Danmark. Bolaget är verksamt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Storbritannien, Polen, Österrike och Irland. Inwido är marknadsledande i Sverige och Finland.
Inwido har, under Ratos ägande, genomfört ett trettiotal förvärv i såväl Norden som i övriga Europa, vilka framgångsrikt integrerats med Bolagets verksamhet. Ett antal strategiska initiativ har genomförts, särskilt under de senaste åren, för att stärka Inwidos affärsmodell samt öka den operationella effektiviteten och konkurrenskraften. Tack vare starkt fokus på lönsamhet före volym, en omfattande satsning på inköps-centralisering och en förbättrad operationell effektivitet, har Inwido bibehållit en god lönsamhet trots de senaste årens svåra marknadsförutsättningar. De genomförda åtgärderna gör att Inwido idag får anses stå väl rustat att leverera tillväxt med förbättrad lönsamhet och ha förutsättningar att ta del av den förväntade återhämtningen i marknaden.
Inwidos starka ställning och den positiva marknadsutvecklingen har resulterat i god utveckling under årets första två kvartal. Inwidos omsättning och operativ EBITA har under perioden förbättrats med 10% respektive 75%, samtidigt som orderingången ökat med 20% jämfört med motsvarande period föregående år.
Ratos affärsidé är att förvärva och utveckla onoterade företag och att efter ett antal år, när uppsatta mål har uppnåtts, sälja innehavet. Ratos har tillsammans med Inwidos nuvarande företagsledning genomfört ett stort antal förändringar och förvärv där Ratos långsiktighet och tydlighet som huvudägare varit av stor betydelse för att kunna genomföra dessa effektivt. Inwidos styrelse och Ratos har sedan Ratos förvärv av Inwido haft en möjlig börsnotering i åtanke för Bolaget. När stora delar av de mest omfattande förändringarna nu är genom-förda går Inwido in i nästa fas där effekterna av genomförda förändringar fullt ut ska tas tillvara. Därmed anser Ratos och Inwidos styrelse att det nu är en lämplig tidpunkt för Ratos att minska sitt ägande och notera Bolaget. Genom att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq OMX Stockholm får Inwido med sin konsumentdrivna strategi ytterligare ett viktigt marknadsföringsfönster, och det ger även Inwido möjlighet att utnyttja den svenska och de internationella kapitalmarknaderna för att bredda Bolagets finansieringsalternativ för fortsatta selektiva förvärv.
Prospekt och anmälningssedlar
Prospekt och en anmälningssedlar avseende Erbjudandet har offentliggjorts idag den 15 september 2014. Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas från något av Carnegies eller Handelsbankens kontor samt beställas från Inwido. Prospekt och anmälningssedlar finns även tillgängliga på Inwidos hemsida (www.inwido.com), Ratos hemsida (www.ratos.se), Carnegies hemsida (www.carnegie.se) och Handelsbankens hemsida (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande). Anmälan kan även göras via Avanza (www.avanza.se).
Indikativ tidsplan
16 september - 24 september 2014    Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige
16 september - 25 september 2014 Anbudsförfarande för institutionella investerare
26 september 2014 Offentliggörande av det slutgiltiga Erbjudandepriset
26 september 2014 Första dag för handel på Nasdaq OMX Stockholm
1 oktober 2014 Likviddag
Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av innovativa, miljöanpassade fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Storbritannien, Österrike och Irland samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 3 100 anställda och huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com.
Under första halvåret 2014 uppgick Bolagets nettoomsättning till 2 208 Mkr och rörelseresultat (operativ EBITA) justerat för jämförelsestörande kostnader uppgick till 155 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 7,0%. Orderingången ökade med 14%. 2013 omsatte Inwido 4 300 Mkr och EBITA justerat för jämförelsestörande kostnader uppgick till 345 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 8,0%.
Rådgivare och ytterligare information
Carnegie och Handelsbanken Capital Markets är Joint Lead Managers och Joint Bookrunners och SEB är Co-Lead Manager i samband med Erbjudandet. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare och Sundling Wärn Partners finansiell rådgivare.
För ytterligare information om Inwidos börsnotering hänvisas till www.ratos.se eller www.inwido.com.
För ytterligare information: Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00 Emma Rheborg, Kommunikationsdirektör Ratos, 08-700 17 20 Håkan Jeppsson, VD Inwido, 070-550 15 17
VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende aktier eller andra värdepapper utgivna av Inwido AB ("Inwido").
Detta pressmeddelande får inte distribueras i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Inga värdepapper utgivna av Inwido har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA.
Ett erbjudande och försäljning av aktier i Kanada kommer endast göras i provinserna Ontario och Québec eller till där hemmahörande personer och inte i, eller till personer hemmahörande i, någon annan provins i Kanada. Ett erbjudande och försäljning kommer endast att göras i enlighet med tillämpliga undantag från skyldighet att registrera prospekt hos Ontario Securites Commission, och/eller Autorité des marchés financiers och endast av auktoriserade representanter för medverkande banker som innehar erforderliga handelstillstånd enligt lag i provinserna Ontario och/eller Québec, alternativt sådana som kan förlita sig på undantag från krav på handelstillstånd i provinserna Ontario och/eller Québec.
I andra medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige som har implementerat direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") riktar sig detta pressmeddelande endast till kvalificerade investerare enligt definitionen i Prospektdirektivet.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Ratos och/eller Inwidos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "uppskattar", "beräknar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet har offentliggjorts av Inwido och finns, med vissa begränsningar, tillgängligt på www.inwido.com och www.ratos.se.
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-september 2014 7 november 2014
Bokslutskommuniké 2014 19 februari 2015
Årsstämma 2015 16 april 2015
Delårsrapport januari-mars 2015 7 maj 2015
Delårsrapport januari-juni 2015 14 augusti 2015
Delårsrapport januari-september 2015 6 november 2015

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD, Mobile Climate Control, Nebula, Nordic Cinema Group och SB Seating. Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 18 miljarder kronor.