Ratos: Contex A/S säljs till Procuritas

2012-11-30

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
     handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterbolag Contex Group har tecknat avtal om att sälja Contex A/S till
private equity-fonden Procuritas (Procuritas Capital Investors V LP).
Försäljningspriset (enterprise value) uppgår till 41,5 MUSD (cirka 275 Mkr). I
samband med att affären slutförs kommer Contex Group att avvecklas och genomföra
en utdelning där Ratos erhåller cirka 175 Mkr. Exitresultatet i Ratos väntas
uppgå till cirka -125 Mkr.
Danska Contex A/S är världens största tillverkare av avancerade 2D-scanners för stora bildformat. Contex säljer dels under eget varumärke, dels som OEM- leverantör till bland andra HP.
Under 2011 omsatte Contex A/S 46,1 MUSD och rörelseresultatet (EBITA) justerat för jämförelsestörande kostnader uppgick till 4,9 MUSD. Ratos förvärvade Contex Group 2007 och bolaget bestod då av tre dotterbolag: Contex A/S, Z Corporation och Vidar Systems. De två sistnämnda bolagen såldes 2011 till amerikanska 3D Systems.
- Vi köpte Contex vid toppen av högkonjunkturen 2007, och finanskrisen med den efterföljande recessionen bidrog tyvärr till att Contex Group som investering betraktad blev en dålig affär för oss. Operationellt är vi ändå nöjda då ledningen har genomfört en fantastisk turnaround och tack vare att vi fortsatt att prioritera bolagets investeringar i forskning och utveckling har nya produkter kommit ut på marknaden, vilket bidragit till dagens goda resultat och marknadsposition. Bolaget är nu redo för nästa resa och vi har därför bestämt oss för att sälja, säger Ratos VD Susanna Campbell.
Försäljningspriset (enterprise value) uppgår till 41,5 MUSD (cirka 275 Mkr). Efter att försäljningen slutförs kommer Contex Group att avvecklas och en utdelning av kvarvarande medel i bolaget att genomföras (cirka 175 Mkr). Exitresultatet i Ratos förväntas uppgå till cirka -125 Mkr, beräknat på det bokförda värdet av Contex Group per den 30 september 2012. Det slutliga exitresultatet kommer bl a att påverkas av resultatet från Contex A/S under tiden fram till affärens slutförande. Genomsnittlig årlig avkastning (IRR) på den totala investeringen i Contex Group har varit -16%. Försäljningen väntas slutföras i början av januari 2013. Ratos ägarandel i Contex Group är 99,6%.
För ytterligare information: Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00 Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2012 15 februari 2013
Årsstämma 2013 17 april 2013
Delårsrapport januari - mars 2013 8 maj 2013
Delårsrapport januari - juni 2013 15 augusti 2013
Delårsrapport januari - september 2013 8 november 2013
Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, Contex Group, DIAB, Euromaint, Finnkino, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD Kvarndammen, Mobile Climate Control, SB Seating och Stofa. Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 21 miljarder kronor.