Ratos: Delårsrapport januari-juni 2013

Regulatorisk information 2013-08-15

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
   handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

 * Resultat före skatt 820 Mkr (-16)
 * Resultat per aktie före utspädning 2,41 kr (-0,09)
 * Successiv förbättring i innehaven
 * Emission av preferensaktier genomförd
 * Förvärv av HENT
 * Förvärven av Aibel och Nebula samt sammanslagningen av SF Bio och Finnkino
  slutfördes under andra kvartalet
 * Stofa avyttrat - exitvinst 895 Mkr
 * Ratos-aktiens totalavkastning -13%
Telefonkonferens idag kl 10.00, tele nr 08-505 201 10 (OBS! riktnummer måste
slås). Konferens ID "Ratos".
Stockholm den 15 augusti 2013 Ratos AB (publ)
För ytterligare information: Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00 Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-september 2013 8 november 2013
Bokslutskommuniké 2013 20 februari 2014
Årsstämma 2014 27 mars 2014
Delårsrapport januari-mars 2014 8 maj 2014
Delårsrapport januari-juni 2014 15 augusti 2014
Delårsrapport januari-september 2014 7 november 2014
Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD Kvarndammen, Mobile Climate Control, Nebula, Nordic Cinema Group och SB Seating. Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 19 miljarder kronor.