Ratos: Delårsrapport januari-mars 2018

Regulatorisk information 2018-05-03


Pressmeddelande 3 maj 2018

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 8.00 CET.

Januari-mars 2018

  • Koncernens nettoomsättning 4 911 Mkr (5 561)
  • Resultat före skatt -147 Mkr (-32)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,47 kr (-0,38)
  • Likvida medel i moderbolaget 2 174 Mkr (3 386)

Utveckling i bolagsportföljen, januari-mars 2018

  • Portföljens nettoomsättning 4 503 Mkr (4 635)
  • Portföljens EBITA -18 Mkr (102)
  • Portföljens operativa EBITA 13 Mkr (105)

Förvärv och avyttringar

  • Försäljning av Jøtul tecknades och slutfördes under första kvartalet, realisationsresultatet uppgår till cirka 26 Mkr

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-566 426 69 strax före klockan 10.00. Telefonkonferensen websänds på www.ratos.se där även presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt. Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå via www.ratos.se.

Stockholm den 3 maj 2018
Jonas Wiström
VD

För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Årsstämma 2018                                           3 maj 2018
Kapitalmarknadsdag 2018                            4 juni 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                    17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018         25 oktober 2018

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 13 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Bygg och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 700 medarbetare.