Ratos: Euromaint avyttrar sin tyska verksamhet

2015-12-28


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos dotterbolag Euromaint, ett underhållsföretag för spårtrafikbranschen, har tecknat avtal om att sälja samtliga aktier i sitt tyska dotterbolag. Efter en längre tids svag utveckling i den tyska verksamheten har beslut fattats att fokusera på kärnverksamheten i Sverige. Avyttringen sker till Iberia Industry Capital Group och medför direkt en negativ resultateffekt i Euromaintkoncernen om cirka 200 Mkr. Avyttringen och den sammantaget svaga utvecklingen i Euromaint under en längre tid förväntas medföra en väsentlig nedskrivning av bolagets bokförda värde i Ratos vid årsbokslutet.

Euromaints tyska verksamhet har haft en svag utveckling under flera år och har på grund av projektförseningar och låga volymer haft en ytterligare negativ resultatutveckling under 2015. Avyttringen sker som ett led i att fokusera på den lönsamma svenska kärnverksamheten. Försäljningen, som innehåller sedvanliga villkor, bland annat om finansiering, beräknas slutföras under första kvartalet 2016. Försäljningen medför direkt en negativ resultateffekt i Euromaintkoncernen om cirka 200 Mkr. Avyttringen, i tillägg till den generellt svaga utvecklingen i Euromaint Tyskland och Sverige, förväntas även medföra en väsentlig nedskrivning av Ratos bokförda värde för Euromaint. Detta belopp avses att anges i samband med Ratos bokslutskommuniké. 

- Euromaint har under många år verkat på en mycket konkurrensutsatt marknad där särskilt den tyska verksamheten haft en negativ resultatutveckling. Denna avyttring möjliggör ett större fokus på den svenska kärnverksamheten, fortsatta åtgärder för högre kostnadseffektivitet och leverans av högkvalitativa tågunderhållstjänster, säger Susanna Campbell, VD Ratos.

Euromaint är Sveriges ledande oberoende underhållsföretag för spårtrafikbranschen. Tjänsterna och produkterna säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom passagerartåg, lok, godsvagnar och arbetsmaskiner. Den svenska verksamheten omsatte under januari-september 2015 1 215 Mkr och EBITA uppgick till 65 Mkr. Antalet anställda uppgår till cirka 1200 med placering på flera orter i hela Sverige. Det bokförda värdet i Ratos för hela Euromaint inklusive den tyska verksamheten uppgick till 702 Mkr per den 30 september 2015. Ratos ägarandel i Euromaint är 100%.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:  
Bokslutskommuniké 2015 17 februari 2016
Årsstämma 2016 14 april 2016
Delårsrapport januari-mars 2016 10 maj 2016


Ratos äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av bolagen AH Industries, Aibel, ArcusGruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 17 000 medarbetare.