Ratos fastställer nya finansiella mål som är relaterade till strategin att utveckla en långsiktig bolagsgrupp

Regulatorisk information 2021-02-08


  • EBITA ska uppgå till minst 3 miljarder SEK år 2025.
  • Nettoskuld i förhållade till EBITDA bör normalt uppgå till 1,5-2,5x.
  • Utdelningsandelen uppgår normalt sett till 30–50 procent av resultatet efter skatt, exklusive realisationsvinster och realisationsförluster, hänförligt till moderbolagets ägare.

Styrelsen i Ratos AB (“Ratos”) har fattat beslut om nya finansiella mål som en följd av tidigare kommunicerat beslut att utveckla verksamhetens inriktning mot att bli en långsiktig verksam bolagsgrupp. Dagens Ratos har en ”evig” ägarhorisont och investerar för att bygga värden på lång sikt.


”Efter den översyn av investeringsstrategin som genomfördes av Ratos ledning och styrelse under 2018 har fokus initialt legat på att öka stabiliteten och höja lönsamheten i ägda bolag. Arbetet har bland annat inneburit att EBITA under 2020 mer än fördubblades jämfört med 2018. Därmed är Ratos och dess bolag redo att ta nästa steg med fokus på lönsam tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv”, kommenterar Per-Olof Söderberg, ordförande för Ratos.


”Ratos är väl positionerat för att höja tempot i genomförandet av affärsplanen, med ambitionen att investera i organisk tillväxt och marginaltillväxt i den befintliga bolagsgruppen samt i tilläggs- och potentiella nyförvärv. Vi har tagit ett antal steg i omvandlingen av Ratos och är idag en bolagsgrupp med fokus på lönsam tillväxt. Samtidigt återstår mycket arbete för att nå våra mål”, kommenterar Jonas Wiström, vd och koncernchef för Ratos.


FINANSIELLA MÅL


Ratos beslutade finansiella mål är följande:


EBITA-tillväxt
Mål: EBITA ska uppgå till minst 3 miljarder SEK år 2025.


Nettoskuldsättningsgrad
Mål: Nettoskuld, exklusive finansiell leasingskuld, i förhållande till EBITDA bör normalt uppgå till 1,5-2,5x. Målet inkluderar Ratos moderbolags kassa.


Utdelningsandel
Mål: Utdelningsandelen uppgår normalt sett till 30–50 procent av resultatet efter skatt, exklusive realisationsvinster och realisationsförluster, hänförligt till moderbolagets ägare.


De nya finansiella målen ersätter tidigare mål som var att 1. vinsten i bolagsportföljen ska öka varje år; 2. totalavkastningen för Ratosaktien ska över tid vara bättre än genomsnittet på Nasdaq Stockholm samt att; 3. utdelningsandelen är 30–50 procent av resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare.


Telefonkonferens
Jonas Wiström, vd och koncernchef, samt Jonas Ågrup, CFO kommer måndagen den 8 februari, klockan 09.00 CET att hålla en telefonkonferens i samband med offentliggörandet av Ratos Bokslutskommuniké där även de finansiella målen kommer att presenteras.  


För att delta i telefonkonferensen, ring +46 8 505 583 50 eller gå till webblänken https://financialhearings.com/event/13548. Presentationsmaterialet återfinns även på Ratos webbsida: www.ratos.com.


Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2021 kl. 07.00 CET.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Wiström, VD och koncernchef
+46 8 700 17 00


Helene Gustafsson, IR och presschef
+46 8 700 17 98
helene.gustafsson@ratos.com


Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 11 bolag uppdelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 33 miljarder SEK och en total EBITA på 2 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.