Ratos förvärvar handelsfastigheter i Finland

2015-11-20


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har tecknat avtal om att förvärva 56% av aktierna i Serena Properties AB, ett nybildat fastighetsbolag med ett bestånd av 22 kommersiella volymhandelsfastigheter i Finland. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% av bolaget uppgår till cirka 191,5 MEUR, varav Ratos tillför cirka 40 MEUR (cirka 375 Mkr) i eget kapital. Övriga ägare är det finska pensions­försäkringsbolaget Varma, som även är ägare till fastigheterna idag, samt förvaltaren Redito.

Det nybildade fastighetsbolaget Serena Properties kommer att äga och förvalta 22 handelsfastigheter spridda över 14 medelstora städer i Finland. Fastigheterna är belägna på etablerade handelsplatser med attraktiva hyresgäster som till största delen består av dagligvaruhandel och lågprishandel. De största hyresgästerna är Kesko samt S-gruppen. Total uthyrningsyta är 152 046 kvm.

Fastigheterna ägs idag till 100% av Varma som i och med försäljningen kommer att kvarstå med 43% av ägandet i det nybildade fastighetsbolaget Serena Properties. Redito anlitas som förvaltare av portföljen och kommer förvärva 1% av aktierna.

- Serena Properties har en väldiversifierad portfölj av volymhandelsfastigheter i Finland, med långa kontrakt med högpresterande handelskedjor och med hög direktavkastning. Bolagets hyresgäster inom dagligvaruhandel och lågprishandel har presterat väl under de senaste åren på en i övrigt svag finsk detaljhandelsmarknad. Ratos och Varma blir tillsammans en stark ägarkonstellation med ett gemensamt fokus att genom en mer aktiv förvaltning utveckla och höja värdet på portföljen. Ratos har tidigare framgångsrikt ägt och utvecklat flera fastighetsbestånd och vi ser Serena Properties som en intressant investeringsmöjlighet där vi kan bidra som aktiva ägare", säger Susanna Campbell, VD på Ratos.

Marc von Melen från Redito kommer att utses till VD i det nybildade fastighetsbolaget Serena Properties. Marc har 18 års erfarenhet av fastighetsbranschen med tidigare ledande befattningar från bland annat Aberdeen och Newsec. Arja Talma har varit aktiv som Ratos industriella rådgivare under förvärvsprocessen och kommer att fortsätta vara engagerad i bolagets utveckling i rollen som styrelseordförande. Hon har lång erfarenhet från branschen som styrelseledamot i det noterade fastighetsbolaget Sponda, samt från ledande befattningar inom Kesko.

Ratos förvärvar 56% av Serena Properties. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% uppgår till 191,5 MEUR. Baserat på estimerad nettoskuld vid affärens slutförande förväntas Ratos för sina 56% tillföra cirka 40 MEUR i eget kapital. Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters godkännande och beräknas slutföras senast i januari 2016.  

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:

Bokslutskommuniké 2015 17 februari 2016
Årsstämma 2016 14 april 2016
Delårsrapport januari-mars 2016  10 maj 2016

Ratos äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av bolagen AH Industries, Aibel, ArcusGruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 17 000 medarbetare.