Ratos förvärvar NVBS och Ratatek - skapar en nordisk utmanare inom järnvägsinfrastruktur

Regulatorisk information 2022-03-30

Ratos har tecknat avtal om att förvärva 74% av det svenska bolaget NVBS Rail Group Holding AB (NVBS) som i sin tur har tecknat avtal om att förvärva 100% av det finska bolaget Ratatek. NVBS blir ett nordiskt plattformsbolag för Ratos inom den attraktiva och växande järnvägsinfrastrukturmarknaden med närvaro i Sverige, Finland och Norge. Tillsammans omsatte bolagen under 2021 proforma 978 MSEK med en justerad EBITA på 113 MSEK. Köpeskillingen på skuldfri basis för 100% av båda bolagen uppgår till 1 066 MSEK. NVBS kommer att ingå i Ratos affärsområde Construction & Services.


”Underhåll och uppgradering av samhällskritisk infrastruktur är en attraktiv och växande nisch där Ratos etablerade en position inom vägunderhåll 2021. Med förvärvet av NVBS breddar vi nu erbjudandet till den expansiva järnvägsmarknaden där NVBS tillsammans med Ratatek har utmärkta förutsättningar för fortsatt organisk och förvärvsdriven expansion”, säger Christian Johansson Gebauer, President Business Area Construction & Services på Ratos.

NVBS är en snabbväxande aktör verksam inom underhåll, uppgradering och byggnation av samhällskritisk järnvägsinfrastruktur i Sverige och Norge. NVBS är nischade inom MBEST-arbeten (Mark, Bana, El, Signal, Tele). Genom starkt fokus på effektiv drift och att möta beställarnas förväntningar har NVBS uppvisat en organisk genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 30% under perioden 2019-2021. NVBS omsatte 2021 proforma 719 MSEK med en justerad EBITA på 85 MSEK.

Ratatek är specialiserade på att projektera, montera och underhålla kontaktledningsnät och elkraftsutrustning vid spår- och järnvägar med verksamhet i Finland och Sverige. På den svenska marknaden har bolaget sedan tidigare ett framgångsrikt samarbete med NVBS. Nyckelpersonerna i Ratatek kommer bli del av ägargruppen i NVBS i samband med transaktionen. Ratatek omsatte under 2021 25,5 MEUR med en justerad EBITA på 2,7 MEUR.

”Med förvärvet av NVBS har Ratos säkrat ett majoritetsägande i en av Nordens snabbast växande aktörer inom järnvägsinfrastruktur. Vi är imponerade över NVBS kultur, entreprenörskap och decentraliserade styrmodell som har möjliggjort den snabba tillväxten. Att grundarna och nyckelpersoner i NVBS väljer att behålla ett ägande på 26% är mycket positivt och vi ser fram emot att tillsammans bygga en stark nordisk utmanare”, fortsätter Christian Johansson Gebauer.

”NVBS har sedan starten 2012 etablerat en stark position som en snabbväxande entreprenör inriktad mot entreprenader i järnvägsnära miljö med fokus på lönsam tillväxt på den svenska marknaden. Med Ratos som ny huvudägare kan vi ta nästa steg i vår tillväxtresa och vi ser stora möjligheter att ta vår affärsmodell till nya geografier”, säger David Skalin, VD och koncernchef på NVBS.

”Förvärvet av NVBS och Ratatek passar utmärkt in i affärsområdet Construction & Services och kommer dessutom att kunna bidra till, och ta del av, mjuka synergier med övriga bolag”, säger Jonas Wiström, VD och koncernchef på Ratos.

Finansiering av förvärvet samt värdering och påverkan på Ratos
Under 2021 omsatte NVBS och Ratatek proforma 978 MSEK med en justerad EBITA på 113 MSEK. Köpeskillingen på skuldfri basis (Enterprise Value) för båda bolagen uppgår till 1 066 MSEK för 100% av aktierna, vilket motsvarar en EV/EBITA-multipel på 9,4x för helåret 2021. Förvärvet finansieras av Ratos egna medel och bankfinansiering. Grundarna har valt att kvarstå som ägare i NVBS i samband med Ratos förvärv och deras innehav kommer att uppgå till en knapp fjärdedel av aktierna i bolaget. Efter viss tid och som tidigast i sin helhet efter sju år har de liksom Ratos en sedvanlig rätt att begära att Ratos förvärvar aktierna till marknadsvärde. För Ratoskoncernen motsvarar förvärvet proforma drygt 4% ökad omsättning och knappt 7% ökad EBITA för helåret 2021. Skuldsättningen per december 2021 för Ratoskoncernen uppgick till 0,2x och ökar proforma till 0,6x EBITDA.

Villkor för transaktionen
Förvärvet, som är villkorat av sedvanlig konkurrensprövning, beräknas slutföras i maj 2022.

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD och koncernchef, Ratos, +46 8 700 17 00
Christian Johansson Gebauer, President BA Construction & Services, Ratos, +46 8 700 17 00


Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21
David Skalin, VD och koncernchef, NVBS, +46 76 316 61 36

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 2022 kl. 08.00 CEST.

Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 13 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2021 till cirka SEK 35 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.