Ratos förvärvar TFS

2015-09-07


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har tecknat avtal om att förvärva 60% av aktierna i TFS Trial Form Support International AB (TFS), en internationell tjänsteleverantör, s.k. Contract Research Organization (CRO), som genomför kliniska studier åt läkemedels- bioteknik- och medicintekniska bolag. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% av bolaget uppgår till cirka 47 miljoner euro, varav Ratos tillför cirka 27 miljoner euro i eget kapital inklusive maximal tilläggsköpeskilling.

TFS genomför på uppdrag av läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikindustrin, samt närliggande branscher, kliniska prövningar i human fas. TFS erbjuder en bred medicinsk kompetens och en nischad expertis som på global basis hjälper sina kunder att på ett reglerat och säkert sätt testa läkemedel kliniskt. Erbjudandet består av kontraktsbaserade tjänster fokuserade på koordinering och genomförande av kliniska studier, regulatorisk rådgivning och analys av testresultat. Uppdragen omfattar genomförande av hela det kliniska utvecklingsprogrammet eller specifikt utvalda delar i den kliniska studien. TFS tjänster bidrar till att lösa kundernas ökande behov av optimerad intern resursanvändning, liksom behovet av kvalitativa och effektivt genomförda kliniska prövningar. TFS tjänster uppnår en reducering av den kliniska utvecklingstiden och därmed tillför ett stort värde i kundernas ambition att korta ner tiden till marknad och försäljning.

Marknaden för CROs är i tillväxt i takt med att läkemedelsbolagen i allt större omfattning väljer att fokusera på sin kärnverksamhet (FoU) samt att kraven och komplexiteten i de regulatoriska ramverken ökar. TFS har sin kärnkompetens i att betjäna små och medelstora läkemedels-, bioteknik- och medicintekniska bolag där man ser en växande outsourcingtrend av kliniska studier och underliggande tillväxt inom FoU. TFS har 23 kontor i Europa och Nordamerika och bedriver studier i totalt 40 länder. Antalet anställda uppgår till cirka 670 personer. Omsättningen uppgick till ca 49 miljoner euro för de senaste 12 månaderna per augusti 2015.

- TFS är ett intressant bolag med väletablerade och starka kundrelationer och har utvecklat en stark internationell plattform i ett marknadssegment som växer i takt med att efterfrågan på dessa tjänsteerbjudanden och specifik expertis ökar. Vi ser också en tydlig konsolideringstrend i branschen vilket kan ge möjlighet till intressanta tilläggsförvärv. När vi kombinerar grundaren Daniel Spasics och den övriga ledningens branschexpertis med vår erfarenhet av att utveckla växande bolag med en tydlig strategisk agenda, samt vårt kapital och kompetens att genomföra tilläggsförvärv, ser vi att det är en mycket intressant investeringsmöjlighet för Ratos, säger Ratos VD Susanna Campbell.

- Ratos engagemang och partnerskap i TFS ser vi som en bekräftelse på värdeskapandet i de tjänster som vi levererar till våra kunder, vår globala positionering samt den unika kompetens och erfarenhet som finns hos vår personal. Ratos har de egenskaper vi söker i en långsiktig partner, de har visat en delaktighet och engagemang i bolagets framtida tillväxtstrategier och ett genuint intresse för den kunskap och erfarenhet som finns i organisationen. Ratos besitter en imponerande industriell erfarenhet som jag är övertygad krävs för att ta bolaget till en ledande marknadsposition. Ratos värdegrund stämmer väl överens med TFS och tillsammans stärker vi förutsättningarna för fortsatt tillväxt i vår ambition att bli den mest attraktiva globala utvecklingspartnern för små och mellanstora läkemedels-, bioteknik- och medicintekniska bolag, säger TFS VD Daniel Spasic.

TFS grundades 1996 i Lund och ägs idag av grundare och VD Daniel Spasic som framgångsrikt har utvecklat bolaget till att bli en ledande internationell aktör med stark marknadsposition genom både betydande organisk och förvärvsbaserad tillväxt.  Daniel kommer att kvarstå med en ägarandel om 40% och fortsätta leda bolagets utveckling. Anders Ekblom har varit aktiv som Ratos industriella rådgivare under förvärvsprocessen och kommer fortsätta vara engagerad i bolagets utveckling. Han har lång erfarenhet från branschen, blandat annat som global utvecklingschef för AstraZeneca och tidigare VD för AstraZeneca AB samt idag som styrelseordförande för Karolinska Universitetssjukhuset.

Ratos förvärvar 60% av TFS. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% uppgår till maximalt 47 miljoner euro. Baserat på estimerad nettoskuld vid affärens slutförande förväntas Ratos för sina 60% initialt tillföra cirka 15 miljoner euro i eget kapital plus en tilläggsköpeskilling om maximalt 12 miljoner euro avhängig resultatutveckligen under 2015-16. Förvärvet beräknas slutföras under början av det fjärde kvartalet.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-september 2015           6 november 2015

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora onoterade nordiska bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display, Inwido, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula och Speed Group. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 19 miljarder kronor.