Ratos: Kallelse till årsstämma 14 april 2016

Regulatorisk information 2016-03-09


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsstämma äger rum torsdagen den 14 april 2016 klockan 16.30 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns bilagd samt att tillgå på www.ratos.se där även anmälan kan ske. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns fr o m den 10 mars tillgängliga på Ratos huvudkontor samt på www.ratos.se. Anmälan om deltagande på stämman görs till Ratos senast fredagen den 8 april.

Styrelse och revisor
Valberedningen föreslår Ulla Litzén och Jonas Wiström till nya styrelseledamöter. Staffan Bohman och Arne Karlsson har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Annette Sadolin, Karsten Slotte, Charlotte Strömberg, Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg. Till styrelsens ordförande föreslås Jonas Wiström. För en mer ingående presentation av de föreslagna ledamöterna och valberedningens arbete hänvisas till www.ratos.se.

Valberedningen föreslår vidare omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden t o m nästa årsstämma.

Utdelningsförslag A- och B-aktier
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,25 kr per aktie (3,25) av serie A och av serie B. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 18 april och utbetalning beräknas ske den 21 april 2016.

Utdelningsförslag preferensaktier av serie C
Styrelsen föreslår att utdelning på utestående preferensaktier av serie C intill årsstämman 2017, i enlighet med bolagsordningen, ska lämnas kvartalsvis med 25 kr per preferensaktie av serie C, dock högst 100 kr. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna fram till nästa årsstämma föreslås till 13 maj 2016, 15 augusti 2016, 15 november 2016 och den 15 februari 2017.

Återköp
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ge förnyat bemyndigande till styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger sju procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med att skapa värde för bolagets aktieägare.

Incitamentsprogram
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utställande av högst 800 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier av serie B att överlåtas till en marknadsmässig premie till nyckelpersoner i Ratos. Optionsköpen kommer delvis att subventioneras. Dessutom föreslås stämman fatta beslut om överlåtelse av högst 800 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av optionerna påkallas.

Därutöver föreslår styrelsen i likhet med tidigare år att stämman beslutar om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i portföljbolag. Programmet föreslås genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner i Ratos ska äga rätt att förvärva till en marknadsmässig premie. Optionsköpen kan komma att subventioneras.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar om överlåtelse av totalt högst 16 000 Ratos-aktier av serie B till administrativ personal i Ratos.

Förslag till bemyndigande om emission av B-aktier att användas vid förvärv
Styrelsen föreslår att stämman, i likhet med tidigare år, bemyndigar styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratos-aktier. Bemyndigandet ska omfatta högst 35 miljoner aktier av serie B, vilket motsvarar 9,7% av aktierna och 3,1% av rösterna (efter fullt utnyttjande av mandatet) och gäller fram till nästa årsstämma.

Förslag till bemyndigande om emission av preferensaktier att användas vid förvärv
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta besluta om nyemission av preferensaktier av serie C och/eller serie D. Bemyndigandet ska omfatta sammanlagt högst 1 250 000 preferensaktier av serie C och/eller D och gäller fram till nästa årsstämma. Styrelsen har vidare föreslagit att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra nyemission av preferensaktier av serie D.

Styrelsen föreslår att utdelning på preferensaktier av serie C och/eller serie D som kan komma att emitteras före årsstämman 2017 ska lämnas kvartalsvis med 25 kr per preferensaktie av serie C och/eller serie D, dock högst 100 kr.

Aktieägares förslag
Aktieägaren Thorwald Arvidsson har inkommit med förslag till årsstämman. Läs vidare i fullständiga kallelsen.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, styrelseordförande Ratos, 08-700 17 00
Jan Andersson, valberedningens ordförande, 076-139 55 00

Bilaga:
Kallelse till årsstämma i Ratos AB (publ) 2016
Kommande informationstillfällen från Ratos:

Årsstämma 2016 14 april 2016
Delårsrapport januari-mars 2016 10 maj 2016
Delårsrapport januari-juni 2016 19 augusti 2016
Delårsrapport januari-september 2016 10 november 2016

Ratos äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av bolagen AH Industries, Aibel, ArcusGruppen, Biolin Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Serena Properties, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 15 500 medarbetare.