Ratos: Kallelse till extra bolagsstämma i Ratos AB (publ)

2017-05-18


Pressmeddelande 18 maj 2017

Aktieägarna i Ratos AB (publ), org.nr 556008-3585, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 juni 2017 kl 11.00 i Sibeliussalen, Finlandshusets konferens, Snickarbacken 4, Stockholm. Insläpp till stämman sker från kl 10.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 juni 2017,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 8 juni 2017.

Anmälan om deltagande kan göras via hemsidan www.ratos.se, per telefon 08-518 01 550 på vardagar kl 9.00-16.00 eller skriftligen under adress Computershare AB, "Ratos extra bolagsstämma 2017", Box 610, 182 16 Danderyd. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 8 juni 2017. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasse-ringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 8 juni 2017 under ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.ratos.se.

Förslag till dagordning
1.    Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5.    Godkännande av dagordningen.
6.    Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Sophion Bioscience A/S.
7.    Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Sophion Bioscience A/S (punkt 6)
Styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelse av Ratos aktier i Sophion Bioscience A/S ("Sophion Bioscience") till ett av Thais Johansen kontrollerat nybildat förvärvsbolag. Thais Johansen är verkställande direktör i Sophion Bioscience.

Ratos indirekt helägda dotterbolag Sophion Holding AB (org.nr 556835-3816), som innehar samtliga aktier i Sophion Bioscience, har ingått avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Sophion Bioscience till ett av Thais Johansen kontrollerat nybildat förvärvsbolag. Eftersom Thais Johansen är verkställande direktör i Sophion Biosience omfattas överlåtelsen av 16 kap aktiebolagslagen (de s k Leo-reglerna) och är således villkorad av att Ratos stämma godkänner den.

Sophion Bioscience är en dansk tillverkare inom Automated Patch Clamping (APC) och säljer instrument, testplattor samt service. APC-tekniken används inom läkemedelsforskning för studier av jonkanaler. Sophion Bioscience är marknadsledande inom sitt segment och bland kunderna finns flertalet större läkemedelsbolag. Bolaget har cirka 50 anställda och en årlig omsättning om cirka 100 Mkr. Bolaget säljer globalt genom egen säljkår samt distributörer och har huvudkontor i Köpenhamn. Ratos blev, genom dotterbolag, ägare till Sophion Bioscience i juli 2011.

Sophion Bioscience var tidigare ett av två affärsområden i Ratos dotterbolag Biolin Scientific vars ena affärsområde Analytical Instruments avyttrades i december 2016. I samband med att Analytical Instruments avyttrades har Sophion Bioscience drivits som ett självständigt bolag i Ratos och redovisats som övrig nettotillgång i Ratos-koncernen. 

Ratos har under 2016/2017 med hjälp av en extern finansiell rådgivare bedrivit en försäljningsprocess också avseende Sophion Bioscience. Av de bud som erhållits, anses Thais Johansens bud vara det för Ratos ekonomiskt mest fördelaktiga budet med störst kontantbetalning vid tillträde.

Köpeskillingen för samtliga aktier i Sophion Bioscience uppgår till 60 Mkr. Bolaget har under de senaste åren haft en vikande resultatutveckling och det operativa resultatet (EBITA) uppgick 2016 till -0,6 Mkr. Försäljningen ger inte upphov till någon väsentlig reavinst eller reaförlust i Ratos. Ratos styrelse bedömer att överlåtelsen är av mindre betydelse för Ratos.

Överlåtelseavtalet innehåller sedvanliga garantier och villkor, vilka Ratos styrelse bedömer som marknadsmässiga.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Aktier och röster
Vid dagen för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 324 970 896 aktier i bolaget, varav 84 637 060 är A-aktier med en röst vardera, 239 503 836 är B-aktier med en tiondels röst vardera och 830 000 är preferensaktier av serie C med en tiondels röst vardera, motsvarande sammanlagt 108 670 443,6 röster. Bolaget innehar per samma dag 5 126 262 egna B-aktier och 122 592 egna preferensaktier av serie C, totalt motsvarande 524 885,4 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständigt förslag
Styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår ovan och hålls tillgängligt hos bolaget på adress Drottninggatan 2 i Stockholm, och på bolagets hemsida www.ratos.se. Förslaget skickas utan kostnad till de aktieägare som särskilt begär det.

Stockholm i maj 2017
Ratos AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Magnus Agervald, vd Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-juni 2017                                         17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017                              14 november 2017

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 17 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 14 200 medarbetare.