Ratos: Kommuniké från Ratos årsstämma den 3 maj 2018

Regulatorisk information 2018-05-03


Pressmeddelande 3 maj 2018

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 17.10 CET.

Ratos årsstämma hölls den 3 maj 2018 på Skandiascenen på Cirkus i Stockholm.

Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse och revisor m.m.
Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att utse sex ordinarie ledamöter, en minskning med en ledamot, utan suppleanter samt att omvälja ledamöterna Per-Olof Söderberg, som även valdes till ordförande i styrelsen, Ulla Litzén, Annette Sadolin, Karsten Slotte, Jan Söderberg och Jonas Wiström (VD). Charlotte Strömberg har avböjt omval. För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till www.ratos.se.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om sänkt arvode till styrelsens ordförande med 480 000 kronor samt oförändrade arvoden till resten av styrelsen, förutom VD Jonas Wiström, och utskotten. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman omvalde PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden t.o.m. nästa årsstämma.

Utdelning A- och B-aktier
Stämman beslutade om en utdelning om 2,00 kr per aktie av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 7 maj 2018 och utbetalning beräknas ske den 11 maj 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2018/2023 för VD och övriga nyckelpersoner i Ratos bestående av konvertibler och teckningsoptioner (gemensamt Instrumenten), genom en riktad emission av högst 1 500 000 konvertibler och en riktad emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner; dock kan sammanlagt högst 1 500 000 Instrument emitteras. Ökningen av bolagets aktiekapital kan därmed vid fullt utnyttjande av Instrumenten uppgå till högst 4 725 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt villkoren för programmet).

Återköp
Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger sju procent av samtliga aktier i bolaget.

Bemyndigande om emission av B-aktier att användas vid förvärv
Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratos-aktier. Bemyndigandet omfattar totalt högst 35 miljoner aktier av serie B.

Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.ratos.se.

För ytterligare information:
Per-Olof Söderberg, Styrelseordförande, 08-700 17 98
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Kapitalmarknadsdag 2018                               4 juni 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                       17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018            25 oktober 2018


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 13 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Bygg och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 700 medarbetare.