Ratos: Kommuniké från Ratos årsstämma den 6 april 2017

Regulatorisk information 2017-04-06


Pressmeddelande 6 april 2017
Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 17.20 CET.

Ratos årsstämma hölls den 6 april 2017 på Skandiascenen på Cirkus i Stockholm.

Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelse och revisor m.m.
Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att omvälja ledamöterna Ulla Litzén, Annette Sadolin, Karsten Slotte, Charlotte Strömberg, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och Jonas Wiström. Jonas Wiström omvaldes till styrelsens ordförande. För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till www.ratos.se. Stämman beslutade om oförändrade arvoden till styrelsen och utskotten i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman omvalde vidare PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden t o m nästa årsstämma.

Utdelning A- och B-aktier
Stämman beslutade om en ordinarie utdelning om 2,00 kr per aktie av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 10 april 2017 och utbetalning beräknas ske den 13 april 2017.

Utdelning preferensaktier av serie C
Stämman beslutade att utdelning på utestående preferensaktier av serie C intill årsstämman 2018, i enlighet med bolagsordningen, ska lämnas kvartalsvis med 30 kr per preferensaktie av serie C, dock högst 120 kr. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna fram till nästa årsstämma beslutades till 15 maj 2017, 15 augusti 2017, 15 november 2017 och 15 februari 2018.

Återköp
Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger sju procent av samtliga aktier i bolaget.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade att ställa ut högst 800 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier av serie B att överlåtas för en marknadsmässig premie till nyckelpersoner inom Ratos. Dessutom fattade stämman beslut om överlåtelse av högst 800 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas. Optionsprogrammet är i enlighet med föregående års program.

Därutöver beslutade stämman, i huvudsak i enlighet med föregående års beslut, om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i portföljbolag. Programmet kommer att genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Ratos ska äga rätt att förvärva till en marknadsmässig premie. Det kontantavräknade optionsprogrammet följer föregående års program, med vissa förändringar.

Bemyndigande om emission av B-aktier att användas vid förvärv
Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratos-aktier. Bemyndigandet omfattar totalt högst 35 miljoner aktier av serie B.

Bemyndigande om emission av preferensaktier att användas vid förvärv
Stämman beslutade även om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta besluta om nyemission av preferensaktier av serie C och/eller serie D. Bemyndigandet omfattar sammanlagt högst 1 250 000 preferensaktier av serie C och/eller D.

Vidare beslutade stämman om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra nyemission av preferensaktier av serie D samt att utdelning på nya preferensaktier av serie C och/eller serie D som kan komma att emitteras före årsstämman 2018 ska lämnas kvartalsvis med 30 kr per preferensaktie av serie C, dock högst 120 kr, och med 25 kr per preferensaktie av serie D, dock högst 100 kr.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Stämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.ratos.se.


För ytterligare information:
Jonas Wiström, Styrelseordförande, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-mars 2017                      8 maj 2017
Delårsrapport januari-juni 2017                       17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017              14 november 2017


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 17 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Konsumentvaror/Handel, Bygg och Energi. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 14 100 medarbetare.