Ratos: Nedskrivning av bokförda värden i Ratos

Regulatorisk information 2016-10-14


Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2016 kl. 07.00 CET.

Nedskrivning av bokförda värden i Ratos

I samband med offentliggörandet av bokslutet för tredje kvartalet kommer Ratos att genomföra betydande nedskrivningar av bokförda värden. Sammantaget förväntas nedskrivningen av goodwill och andelar i intresseföretag hänförligt till moderbolagets ägare uppgå till cirka 1,7 miljarder kronor.

Nedskrivningen är hänförlig till portföljbolagen Aibel, AH Industries, Biolin Scientific, Euromaint och Jøtul. Den sammantagna nedskrivningen hänförligt till moderbolagets ägare förväntas uppgå till cirka
1,7 miljarder kronor varav cirka 1,1 miljarder kronor är hänförligt till nedskrivning av Aibels bokförda värde*. Det exakta beloppet för nedskrivningen kommer att fastställas i tredje kvartalets bokslut och belasta Ratoskoncernens nettoresultat.

- Vissa av våra bolag verkar i tuffa marknadsförhållanden och visar en svag resultatutveckling. För att återspegla bolagens marknadsförutsättningar anpassar vi våra bokförda värden. Som aktiva ägare arbetar vi kontinuerligt med respektive bolagsledning för att stärka respektive bolags långsiktiga konkurrenskraft. Nedskrivningen påverkar inte gällande helårsutsikter för den totala portföljens sammantagna operativa resultatutveckling som förväntas vara något lägre än föregående års resultat, justerat för Ratos ägarandel, säger Lars Johansson, tf vd Ratos.

För ytterligare information:
Elin Ljung, Kommunikationschef Ratos, 08-700 17 20, elin.ljung@ratos.se
Lars Johansson, tf vd Ratos, 08-700 17 00, lars.johansson@ratos.se

*I enlighet med IFRS belastar även minoritetens andel (innehav utan bestämmande inflytande) av nedskrivningen Ratoskoncernens nettoresultat. Nedskrivning hänförlig till minoritetens andel förväntas uppgå till cirka 600 miljoner kronor.


Kommande informationstillfälle från Ratos:

Delårsrapport januari-september 2016          10 november 2016
 
Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 21 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 16 000 medarbetare.